MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vatibus Israel...

Proroci v Izraeli...


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1635 Kassel, in: Mausoleum Mauritianum II

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII, (česky)

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Dvojjazyčný (latinský a český) žalozpěv napsaný u příležitosti úmrtí lankraběte Moritze Hessenského.

15. 3. 1632 zemřel hessenský lankrabě Mořic (Moritz, Mauritius), zvaný Učený, muž velkého vzdělání a hlubokého kulturního založení. Byl spoluzakladatelem Protestantské unie a česká emigrace do něj vkládala naděje spojené s obnovou českého státu. K uctění jeho památky byl v letech 1635 a 1640 vydán hessenskou akademií v Kasselu dvoudílný sborník Monumentum sepulcrale (Pohřební pomník). Druhý díl sborníku obsahuje pohřební oslavné řeči ve verších i próze, psané převážně latinsky a německy. Sem přispěl Komenský svou českou elegií a její latinskou verzí složenou hexametrem. Vyjadřuje v ní zármutek nad smrtí lankraběte Mořice i švédského krále Gustava II. Adolfa a „zimního krále“ Fridricha V. Falckého, těchto sloupů evangelického světa, kteří zesnuli v témž roce 1632. Nakonec vyzývá Boha, aby sám byl štítem svému lidu.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 416-417

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 637

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz