MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

REJSTŘÍK DĚL

A dextris

Napravo i nalevo, tj. Zápas na straně víry v Krista

A dextris et sinistris

 

Abrahamus

Praotec Abraham

Abrahamus patriarcha

 

Ad Montanum

Seznam spisů neboli tak zvaný List Montanovi

Epistula ad Montanum

 

Ad amicos

Přátelům žijícím v polském Lešně

Ad amicos Lesnae in Polonia agentes

 

Addenda

Dodatky k Fyzice

Ad Physicam addenda

 

Admonitio tertia

Třetí výstraha I. Danielu Zwickerovi

Admonitio tertia I. Ad Danielem Zwickerum

 

Agenda Patakina

Šárošpatacké úkoly

Agenda Patakina

 

Aliud

Jiná báseň

Aliud

 

Amphitheatrum 

Z druhého dílu Amfiteatrum knihy sedmé

Amphitheatrum universitatis rerum

 

Angelus

Posel míru

Angelus pacis

 

Annotata

Poznamenáno k podzimu léta 1663

Annotata haec sub autumnum anni 1663

 

Annotationes super Gramm.

Poznámky k nové januální mluvnici

Annotationes super Grammaticam novam janualem

 

Antidotum

Antidotum apostasiae, to jest Zkušené a jisté lékařství.

 

Antwort

Krátká odpověď na krátké pojednání o otázce, zda Pán Ježíš vstal z mrtvých vlastní silou

Auf den Bericht von der Frage, ob der Herr Jesus sich selbst aus ein Kraft von den Toten aufwecket habe, Antwort

 

Apologia

Obrana latiny ve vlastních Dveřích jazyků

Pro Latinitate Januae lingvarum suae apologia

 

Appendix

Přídavek k Předsíni

Appendix Vestibuli

 

Astronomia reformanda

Přehled astronomie, jak je třeba ji reformovat podle světla fyziky

Astronomia ad lumen physicum reformandae

 

B

Bazuine

Pozoun milostivého léta

Bazuine des genaden jaar

 

Bibliorum Turc. dedicatio

Věnování turecké bible

Bibliorum Turcicorum dedicatio

 

Boj Michala

Boj Michala a anjelů jeho s drakem

 

Boj s Bohem

Boj s Bohem modlitbami

 

C

Calendarium

Církevní kalendář

Calendarium ecclesiasticum

 

Cartesius

Descartes se svou přírodní filosofií od mechaniků vyvrácený

Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus

 

Catalogus

Soupis děl, jež je třeba vypracovat

Elaborandorum operum catalogus

 

 

Cato

Moudrého Catona Mravná poučování

Dionysii Catonis Disticha moralia

 

Centrum

Centrum securitatis, to jest Hlubina bezpečnosti

 

Certum est 

Jisto jest...

Certum est...

 

Cesta pokoje

Cesta pokoje

 

Christianismus

O možném usmíření křesťanstva

Christianismus reconciliabilis

 

Clamores

Eliášovy křiky

Clamores Eliae

 

Confessio

Confessio aneb Počet z víry

 

Consultatio

Obecná porada o nápravě věcí lidských

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica

 

 

Consultationis delineatio

Kratičký náčrt porady

Consultationis brevissima delineatio

 

Continuatio Drabicii

Pokračování Popisu zjevení Mikuláše Drabíka

Continuatio Historiae revelationum Nicolai Drabicii

 

Continuatio Admonitionis

Pokračování v bratrském napomínání

Continuatio Admonitionis fraternae

 

Concio de ministris

Synodní kázání o duchovních

Concio synodalis de ministris

 

Cosmographiae compendium

Kosmografie v nástinu

Cosmographiae compendium

 

D

De zelo

Bratrské napomínání o horlivosti bez znalosti lásky

De zelo sine scientia et charitate admonitio fraterna

 

De controversia

Posudek sporu ve věci obřadu prvního a dalšího přijímání

De controversia circa ritum acceptionis judicium

 

De metris adnotatiuncula

Malé poznamenání o rytmech vhodných pro českou poezii

De metris poesi Bohemorum convenientibus adnotatiuncula

 

 

De Turcica versione

Poznámka o anglickém překladu Nového zákona do turečtiny

De Turcica Novi Testamenti versione Anglica annotatio

 

De reconciliatione

Některá připomenutí o smíření křesťanů

De dissidentium reconciliatione hypomnemata

 

De pastorum missione

Rozprava o náležitém poslání duchovních

De legitima pastorum missione dissertatio

 

De uno Deo

O jediném Bohu křesťanů

De Christianorum uno Deo

 

De irenico irenicorum

O mírovém díle mírotvorců

De irenico irenicorum

 

De novis occasionibus

O nových příležitostech k pokračování v didaktických snahách

De novis studia didactica continuandi occasionibus

 

De libris

Řeč o tom, jak zručně zacházet s knihami

De primario ingenia colendi instrumento solerter versando, oratio

 

De ociniano irenico

Opakovaná výstraha křesťanům před sociniánskou nabídkou ke smíru

De iterato Sociniano irenico

 

 

De ruina

O pádu transylvánského knížete

De Principis Transylvaniae ruina

 

De rectoris officio

O postavení rektora a žáků

De rectoris officio et discipulorum

 

De pansophia condenda

Úvaha o tom, jak založit pansofii

De pansophia condenda deliberatio

 

De vocatione

Kratičká zpráva o pozvání do Uher

De vocatione in Hungariam

 

De prophetis

O pravých a falešných prorocích

De veris et falsis prophetis

 

De studii impedimentis

O překážkách pansofických snah

De studii pansophici impedimentis

 

De colloquii Thorunensi

Několik úvah o přípravě toruňského shromáždění

De colloquii Thorunensis apparatu

 

De origine

O původu a činech rodu Žerotínů

De origine et gestis familiae Zerotin

 

 

 

De antiquitatibus

O starožitnostech Moravy

De antiquitatibus Moraviae

 

De utilitate nomenclaturae

Krátká řeč o užitečnosti přesného pojmenování věcí

De utilitate accuratae rerum nomenclaturae

 

De elegantiarum studio

Krátká řeč o vytříbeném studiu vytříbeností

De eleganti elegantiarum studio

 

De bono unitatis

O vzácném statku

De bono unitatis et ordinis

 

De cultura ingeniorum

O vzdělávání schopností

De cultura ingeniorum

 

De arte

Popisná zpráva o umění samovolného pohybu

De arte spontanei motus relatio

 

Delineatio scenographica

Modelový náčrt pansofického chrámu

Templi pansophici delineatio scenographica

 

Diatyposis

Náčrt pansofie

Pansophiae diatyposis

 

 

Didactica dissertatio

Didaktická rozprava

De sermonis Latini studio

 

Didactica magna

Veliká didaktika

Didactica magna

 

Didacticae idea

Idea didaktiky z věčných tajemství

Didacticae idea ex arcanis aeternis

 

Didaktika

Didactica, to jest Umění umělého vyučování

 

Didaktika analytická

Didaktika analytická

 

Dilucidatio

Objasnění pansofických pokusů

Conatuum pansophicorum dilucidatio

 

Diogenes

Diogenes Kynik znovu naživu

Diogenes Cynicus redivivus

 

Disquisitiones

Šetření o podstatě tepla a chladu

Disquisitiones de caloris et frigoris natura

  

Dvéře

Dvéře jazyků odevřené

 

E

E labyrinthis exitus

Východ ze školních labyrintů

E scholasticis labyrinthis exitus

 

Ecclesiae historiola

Kratičké dějiny slovanské církve

Ecclesiae Slavonicae brevis historiola

 

Ecloga IV

IV. ekloga, verše 4-17

Ecloga IV, versus 4-17

 

Elegidion ad Titum

Malá elegie pro učeného muže, pana Matouše Tita

Elegidion ad doctissimum virum, dominum Matthaeum Titum

 

Enoch

Enoch, to jest O stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození

 

Epistula ad Fortium Erasmumque

Dedikace předeslaná knížkám Fortia a Erasma

Fortii Erasmique libellis praemissa Epistula dedicatoria

 

Epitome NT

Výtah z Nového zákona

Novi Testamenti epitome

 

 

Eruditio I Vestibulum

Školního vzdělávání , část prvá, Předsíň

Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum

 

Eruditio III Atrium

Školního vzdělávání část III, Síň

Eruditionis scholasticae pars, III Atrium

 

Eruditio I-III

Troj-jediná harmonická soustava školního vzdělávání

Eruditio scholastica syntagma harmonicum tri-unum I-III

 

Eruditio II Janua

Školního vzdělávání část II, Dvéře

Eruditionis scholasticae pars II, Janua

 

Evigila, Polonia

Procitni, Polsko

Evigila, Polonia

 

Exhortatio ad juventutem

Povzbuzení mládeže na synodě v Ostrorogu

Exhortatio ad juventutem in synodo Ostrorogensi

 

F

Faber

Strůjce štěstí

Faber fortunae

 

Fautoribus

Příznivcům pansofických snah v Anglii

Studii pansophici in Anglia fautoribus

 

 

Fortius

Fortius znovu naživu aneb O vyhnání lenosti ze škol

Fortius redivivus sive De pellenda scholis ignavia

 

Fortsetzung Melisch

Pokračování nočních vidění Š. Meliše

Fortsetzung der Nächtlichen Gesichte S.Melisch

 

Fulcra cadunt 

Pilíře padají

Fulcra cadunt...

 

G

Gentis felicitas

Štěstí národa

Gentis felicitas

 

Geometria

Geometrie teoretická

Geometria theoretica

 

Grammatica Latina

Latinská gramatika

Grammatica Latina

 

Grammatica vernacula

Klíč k nejnovějším Dvéřím jazyků, mluvnice latinská i národní

Januae lingvarum novissimae clavis, Grammatica Latino-vernacula

 

Grammaticae praecepta

Poučky pro snadnější mluvnici

Facilioris grammaticae praecepta

 

 

H

Haggaeus

Haggaeus znovu naživu

Haggaeus redivivus

 

Harmonia evangelistarum

Harmonie evangelistů

Harmonia evangelistarum

 

Historia Revelationum

Popis zjevení K. Kottera, K. Poniatowské a M. Drabíka

Historia Revelationum Ch.Kotteri, Ch.Poniatoviae, N. Drabicii

 

Historia o protivenstvích

Historia o těžkých protivenstvích církve české

 

Historia o umučení

Historia o umučení

 

Historia profana

Historie světská neboli politická

Historia profana

 

Historie o vzkříšení

Harmonia historie o vzkříšení

 

I

Independentia

Nezávislost, původ všech zmatků

Independentia, aeternarum confusionum origo

 

 

Informatorium der Mutterschul

Informatorium školy mateřské

Informatorium maternum, der Mutterschul

 

Informatorium školy mateřské

Informatorium školy mateřské

 

Instructio profecturis

Instructio profecturis e Majore Polonia in Lithvaniam

 

Introductorium in Biblia

Dvéře aneb Uvedení do Písma svatého

Janua sive Introductorium in Biblia sacra

 

J

Janua rerum 1643

Dvéře věcí otevřené

Janua rerum reserata

 

Janua rerum 1681

Dvéře věcí otevřené

Janua rerum reserata

 

Janua lingvarum

Dvéře jazyků odevřené

Janua lingvarum reserata

 

Janua-Tür

Otevřené dvéře latinského jazyka

Latinae lingvae janua reserata

 

 

 

Judicium Valeriani Magni

Posouzení soudu Valeriana Magni

Judicium de Judicio Valeriani Magni

 

Judicium Serrarii

Posudek Odpovědi P. Serraria

Judicium de P. Serrarii Responsione

 

Judicium Neufeldii

Soud Ulrika Neufelda

Judicium Ulrici Neufeldii

 

K

Kšaft

Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské

 

Kancionál

Kancionál

 

Katechismus

Katechismus

 

Kázaní vánoční

Kázaní vánoční

 

Kázání o tajemstvích

Kázání XXI, O tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista

 

 

 

Kázání pohřební

Kázaní pohřební nad ctihodným mužem, knězem Pavlem Fabriciem

 

Kirchen-Musica

Zpěvník písní chrámových, rodinných a pro potěšení srdce

Kirchen-, Haus- und Herzens- Musica

 

L

Laborum continuatio

Pokračování ve školských pracích

Laborum scholasticorum continuatio

 

Laborum coronis

Završení školských prací konaných v Šárošpataku

Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis

 

Labyrint

Labyrint světa a ráj srdce

 

Lasitius

Polského šlechtice Jana Lasitského Historie o původu a činech Českých bratří

Johannis Lasitii Nobilis Poloni Historia de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum

 

Latium

Znovu oživené Latium

Latium redivivum

 

Leges gymnasii

Zákony slavného gymnázia lešenského

Leges illustris gymnasii Lesnensis

 

 

Leges scholae

Zákony řádně uspořádané školy

Leges scholae bene ordinatae

 

Lesnae excidium

Vyhlazení Lešna

Lesnae excidium

 

Lexicon pansophicum

Kniha knih, to jest. věcný pansofický slovník

Liber liborum hoc est Lexicon reale pansophicum

 

Lexicon atriale

Atriální slovník latinsko-latinský

Lexicon atriale Latino-Latinum

 

Listové

Listové do nebe

 

Lucidarium

Osvětlovač Předsíně a Dveří jazyků

Vestibuli et Januae lingvarum lucidarium

 

Lux e tenebris

Světlo z temnot

Lux e tenebris

 

Lux in tenebris

Světlo v temnotách

Lux in tenebris

 

 

M

Manualník

Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté

 

Matuzalém

Matuzalém, to jest O daru dlouhověkosti

 

Medice

Lékaři, uzdrav se sám

Medice, cura te ipsum

 

Methodi synopsis

Zkrácený přehled komeniánské metody jazyků

Synopsis Comenianae Lingvarum methodi

 

Methodi encomia

Chvála pravé metody

Methodi verae encomia

 

Methodus

Nejnovější metoda jazyků

Novissima lingvarum methodus

 

Modlitba plačtivá

Modlitba plačtivá

 

Mapa Moravy

Nové a po všech předchozích nejpřesnější vyobrazení Moravy

Moraviae delineatio

 

Motus spontanei relatio

Popisná zpráva o samovolném pohybu

Motus spontanei historica relatio

 

Moudrost

Moudrost starých Čechů

 

N

Naučení o kazatelství

Zpráva a naučení o kazatelství

 

Navržení krátké

Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém

 

Navržení o sjednocení

Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení

 

Nedobytedlný hrad

Nedobytedlný hrad

 

Nové písně

Nové písně některé

 

O

O vycházení

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé

 

O juvenes

Mladíci, proslulí jménem, jež září skvělými ctnostmi...

Praeclaro, o juvenes, virtutum nomine clari...

 

 

 

O andělích

O andělích

 

O vymítání

O výmítání ďábelství

 

O poezi

O poezi české

 

O sirobě

O sirobě

 

Oculus

Oko víry Teologie přírody

Oculus fidei - Theologia naturalis

 

ODO

Veškeré didaktické spisy

Opera didactica omnia

 

Ohlášení

Na spis proti Jednotě bratrské ohlášení

 

Orbis

Svět vnímatelných věcí v obrazech

Orbis sensualium pictus

 

Ordinování

Ordinování konseniora

 

 

 

Oritur sol et occidit sol

Vychází slunce i zapadá slunce

 

Otázky o Jednotě

Otázky některé o Jednotě bratří českých

 

P

Palinodia

Příklad odvolání odpadlství

Palinodia apostasiae

 

Pampaedia

Univerzální vzdělání ducha

Pampaedia

 

Panaugia

Obecné porady o nápravě věcí lidských část druhá

De rerum humanarum emendatione

 

Panegersia

Kniha o všeobecném probouzení

První díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica

 

Panegyricus

Chvalořeč na Karla Gustava

Panegyricus Carolo Gustavo

 

Panglottia

Moudré pěstování jazyků

Panglottia

 

 

 

Pannuthesia

Všeobecné povzbuzování

Pannuthesia

 

Panorthosia

Všeobecné obnovování

Panorthosia

 

Pansophia Christiana

Třetí kniha křesťanské pansofie

Pansophiae Christianae liber III

 

Pansophia

Všeobecná moudrost

Pansophia

 

Pansophiae seminarium

Dvéře věcí neboli Seminář celé pansofie

Janua rerum sive Totius Pansophiae seminarium

 

Paradisus reducendus

Jak navrátit ráj křesťanské mládeži

Paradisus juventuti Christianae reducendus

 

Paraenesis ad ecclesias

Výzva k církvím, jmenovitě k anglikánské

Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam

 

Paralipomena

Didaktická opomenutí

Paralipomena didactica

 

 

Physica

Přehled fyziky

Physicae synopsis

 

Písnička ku pohřbu

Písnička ku pohřbu kněze Pavla Fabricia

 

Písničky tři

Písničky tři na česko přeložené

 

Posaun

Poslední troubení polnice nad Německem

Letzte Posaun über Deutschland

 

Praecepta morum

Pravidla chování

Praecepta morum

 

Praxis I

Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé

 

Praxis II

Praxis pietatis, druhý díl, obsahující v sobě umění svatého přemyšlování

 

Pres

Pres boží

 

Prima philosophia

První filozofie

Prima philosophia

 

 

Primitiae laborum

Počátky školských prací

Primitiae laborum scholasticorum

 

Problemata

Tyto smíšené problémy

Problemata haec miscellanea

 

Prodromus

Zvěstovatel pansofie

Pansophiae prodromus

 

Přemyšlování o dokonalosti

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

 

Přídavek Distichů

Přídavek Distichů

 

R

Ráj cirkve

Ráj cirkve znovu se rozzelenávající

Paradisus ecclesiae renascentis

 

Ratio disciplinae

Svod nauky a církevního řádu v Jednotě bratří českých

Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum

 

Regulae vitae

Pravidla života

Regulae vitae

 

 

Renuntiatio

Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu

 

Retuňk proti Antikristu

Retuňk proti Antikristu

 

Revelationum epitome

Výtah z božích zjevení

Revelationum divinarum epitome

 

Rytm

Rytm k doufání

 

S

Sapientia oculata

Dvojím i trojím pohledem opatřená moudrost

Sapientia bis et ter oculata

 

Satellitium

Blažené komonstvo svaté duše

Animae sanctae aeterna regna

 

Scenographia

Druhá část modelu pansofie

Scenographiae pansophicae pars II

 

Schola Latina

Latinská škola

Schola Latina

 

Schola pansophica

Pansofická škola

Schola pansophica

 

 

Schola infantiae

Škola dětství

Schola infantiae

 

Schola ludus

Škola jako hra

Schola ludus

 

Scholae idea

Idea světlé školy šárošpatacké

Illustris Patakinae scholae idea

 

Schola infantiae I

Náčrt národní školy

Scholae vernaculae delineatio

 

Sermo secretior

Řeč ještě tajnější (druhá)

Sermo secretior (secundus)

 

Sermo secretus

Tajná řeč Nathana k Davidovi

Sermo secretus Nathanis ad Davidem

 

Socinismi speculum

Zrcadlo sociniánství

Socinismi speculum

 

Spicilegium

Didaktické klasobraní

Spicilegium didacticum

 

 

Spiegel

Zrcadlo dobré vrchnosti

Spiegel guter Obrigkeit

 

Stammwörter

Slovní kořeny německého jazyka

Stammwörter der deutschen Sprach

 

Svědectví dané Sádovské

Svědectví podlé povědomosti a pravdy

 

Sylloge

Soubor sporných otázek

Sylloge quaestionum controversarum

 

Syllogismus

Praktický syllogismus okrsku zemského

Syllogismus orbis terrarum practicus

 

Synopsis persecutionum

Synopsis historica persecutionum ecclesiae Bohemicae

 

T

Theatrum

Divadlo světa všechněch všudy předivných věcí

Theatrum universitatis rerum

 

Thesaurus

Poklad jazyka českého

Lingvae Bohemicae thesaurus

 

 

Tirocinium

Počátek umění číst a psát pro začtátečníky

Artificii legendi et scribendi tirocinium

 

Traditio lampadis

Předání pochodně

Traditio lampadis

 

Triertium

Trojumění obecné

Triertium catholicum

 

Truchlivý I

Truchlivý I

 

Truchlivý II

Truchlivý druhý díl

 

Truchlivý III

Truchlivého třetí díl (Řvání hrdličky)

 

Truchlivý IV

Truchlivý díl čtvrtý (Smutný hlas)

 

Typographeum vivum

Živá tiskárna

Typographeum vivum

 

 

U

Unum necessarium

Jedno potřebné

Unum necessarium

 

Uralte Religion

Dávné křesťanské obecné náboženství

Die uralte christliche katholische Religion

 

Ut schola

Život se podobá škole

Ut schola, sic vita est...

 

Utrum Jesus

Krátká a zevrubná odpověď na otázku, zda Pán Ježíš vstal z mrtvých vlastní silou

De Quaestione utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerit responsum

 

V

Vatibus Israel

Proroci v Izraeli

Vatibus Israel

 

Ventilabrum

Věječka moudrosti

Ventilabrum sapientiae

 

Vestibuli auctarium

Doplněk k Předsíni latinského jazyka

Vestibuli Latinae lingvae auctarium

 

 

 

Vestibulum

Předsíň Dvéří jazyků otevřených

Januae lingvarum reseratae Vestibulum

 

Vestibulum-Vortür

Předsíň latinského jazyka (Vortür...)

Vestibulum latinae lingvae (Vortür...)

 

Via lucis

Cesta světla

Via lucis

 

Videní Panatovské

Videní panny Kristiny Panatovské

 

Vidění

Vidění a zjevení Kryštofa Kottera

 

Vindicatio famae

Obhajoba pověsti a svědomí před pomluvami Mikuláše Arnolda

Vindicatio famae et conscientiae a calumniis Nicolai Arnoldi

 

Visiones Melisch

Noční vidění Štěpána Meliše

Visiones nocturnae Stephani Melisch

 

Visionum continuatio

Pokračování Drabíkových vidění

Drabicianarum visionum continuatio

  

 

 

Vita gyrus

Koloběh života

Vita gyrus

 

Voluminis prophetici dimissio

Slavnostní rozeslání prorocké knihy

Voluminis prophetici judicia dimissio

 

Votiva acclamatio

Slavnostní provolání ke králi Švédů Karlu Gustavovi

Serenissimo Svecorum regi Carolo Gustavo votiva acclamatio

  

Vzdychání k Bohu

Vzdychání přidaného k Bohu

 

Z

Zpráva o nakažení

Zpráva kratičká o morním nakažení

 

Ž

Žalmy

Žalmy

 

Žehnání Cyrilla

Žehnání kněze Jana Cyrilla

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz