MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Praxis I

Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé knížka milostná: Kterak by křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující


Vznik díla:
1629 – 1630 Lešno


Vydání:
(1630 Lešno), b.r., b.m.

1641 pravděpodobně Trenčín, I. a II. díl

1877 Praha, I. a II. díl

1922 Brno, I. a II. díl


Obsah:

Nábožensko-vzdělavatelský spis o nutnosti dodržovat kázeň, o povinnostech člověka vůči Bohu a o řádu spravedlnosti. Nejde o původní dílo Komenského, ale o překlad a úpravu populárního spisu anglického teologa Lewise Baylyho (1565 – 1631).

Komenský nejdříve vyzývá český národ, v němž se poprvé Husem rozhořel oheň boží pravdy a ve kterém tento oheň přestal planout, aby se dal na cestu pokání a pravé zbožnosti. Vykládá o boží dokonalosti, o nedokonalosti lidské a jak ji překonávat, jak si zbožně počínat po celý den, při jídle, v den sváteční, v chrámě, při bohoslužbě, kázání a přijímání, při nemoci, uzdravení a smrti. Dílo se stalo oblíbeným pro svou vroucnost a poutavý sloh podobně, jako jeho druhý díl (Praxis pietatis II).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 175-1770

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 48

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 288

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz