MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Zpráva o nakažení

Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních v čas přímoří v Lešně Polském od církve české v vyhnanství v témž Lešně zůstavající učiněna a vytištěna


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1632 Lešno

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI


Obsah:

Teprve rok po vydání svého překladu do němčiny (Kurzer Bericht von der Pestilenz, 1631) byla vytištěna tato původní česká Zpráva kratičká. Je to spisek o původu moru, o chování původního lešenského a přistěhovaleckého českého obyvatelstva vůči nemocným morem a o hygienických opatřeních. Komenský vydal tento spisek jako kritiku nelidského přístupu domácích lešenských obyvatel vůči onemocnělým a jejich napadání českých přistěhovaleckých exulantů pro jejich péči o choré i jako povzbuzení vlastních souvěrců.

Bůh dopouští morovou nákazu, aby potrestal lidi zlé, vedl k pokoře, osvědčil svou moc a podnítil k pokání. Komenský jako zástupce kulturnějších přistěhovalců kárá méně vyspělý domácí lid pro jeho bezohledné jednání vůči onemocnělým. Kněžím náleží poučovat lid o správném názoru na nemoc, o dobrém zacházení s postiženými a službě jim. K tomu je povinna i vrchnost. Autor podává také návrh pro hospodáře a otce rodin i městskou správu, jak si mají počínat za nákazy, a podává soubor potřebných hygienických opatření. Nakonec poučuje o křesťanském zacházení s nemocnými. Je třeba mít s nimi soucit, chovat se k nim lidsky, poskytovat jim potřebné ošetření a duchovní útěchu. Je proti božímu příkazu vyhánět je z domovů a z města, neposkytnout jim lékařskou pomoc, projevovat vůči nim ošklivost a nenávist, střílet je nebo zapalovat s nimi obydlí. Čechové jsou neprávem napadáni a obviňováni z lehkomyslnosti, když péčí o nemocné plní svou křesťanskou povinnost.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského , sv. VI. Praha 1972, s. 129-130

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život spisy. Praha 1932, s. 196-200

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 314-315

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz