MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vzdychání k Bohu

Vzdychání přidaného k Bohu


Vznik díla:
1665 Amsterdam


Vydání:
nezjištěno


Obsah:

Je to báseň Komenského zaslaná Mikuláši Drabíkovi. Mikuláš Drabík způsoboval Komenskému svým nezodpovědným jednáním v letech 1663 – 1664 mnoho starostí. Zejména šířil Komenským nekontrolované zprávy o politických plánech a osobách. Komenský mu sice poslal bratra Julia Junia, aby mu pomáhal a radil, ale Drabík se s Juniem nesnášel. Komenský napomínal Drabíka hněvivými dopisy. Když pak Drabík pozdravil roku 1664 vpád Turků do Uher navýsost nevhodnou písní o pádu Babylónu, vytvořil Komenský dlouhou báseň Vzdychání přidaného k Bohu, kterou však pro rozladění mezi nimi zaslal proroku až r. 1667. Báseň se nedochovala a její obsah není znám. Víme o ní jenom ze zmínky Komenského v listě Drabíkovi z 6. a 20. ledna 1667, v němž píše: „Vám pak teď jiné carmen posílám, trochu obšírnější, Vzdychání přidaného k Bohu. Bylo sepsané ode dvou nebo tří let, ale sem ho Vám nekomunikoval pro podešlé nedorozumění.“

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 709

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz