MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ventilabrum

Ventilabrum sapientiae sive Sapienter sua retractandi ars. Cum adjuncta authoris omnium didacticarum suarum cogitationum retractatione brevi

 

Věječka moudrosti neboli Umění moudře rozvažovat o vlastních věcech. S připojeným autorovým krátkým zhodnocením všech svých didaktických úvah


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

1872 Praha, v Besedě učitelské, s. 469-472, čes. překlad F. J. Zoubek

1955 Praha, in: Praeceptor gentium. Vychovatel národů, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Patočka, M. Klučka, F. Heřmanský

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad F. Heřmanský


Obsah:

V tomto díle Komenský provádí přísnou sebekritiku svých didaktických spisů. V úvodu praví, že se jeho dílu dostalo mnoho posuzovatelů, učených i neučených. Přijímá však jejich kritiku rád a je první ochoten své omyly uznávat a napravovat. Chce i sám posoudit vlastní tvorbu. Potom vykládá význam slova ventilabrum (věječka). Jako v práci rolníka je to nástroj, s jehož pomocí odděluje čistá zrna od plev, tak v životě každého člověka se dá oddělit dobré od chybného. Život je škola, v níž člověk získává pravou moudrost překonáváním svých chyb a slabostí. Poznat své omyly a nedostatky pomáhají posudky přátel i odpůrců. Ale autor může i sám posoudit svou práci.

Poté Komenský probírá své jednotlivé spisy a posuzuje je, přičemž hlavním kritériem je, kolik který z nich prospívá mládeži pomocí studia latiny, neboť tento jazyk je vyučovacím jazykem všech středních a vysokých škol.

Připojena je ukázka učebnice novozákonní řečtiny pod názvem Epitome Novi Testamenti (NT Epitome; Souhrn z Nového zákona).

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 486-487

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, 526-528

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 308

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz