MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Traditio lampadis

Traditio lampadis, hoc est Studiorum sapientiae Christianaeque juventutis et scholarum Deo et hominibus devota commendatio: et sic didactico studio imposita coronis

 

Předání pochodně, to jest Oddané svěření studia moudrosti, křesťanské mládeže a škol Bohu a lidem: a takto učiněné završení didaktických snah


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1955 Praha, in: Praeceptor gentium. Vychovatel národů, (lat. a čes.),

čes. překlad M. Klučka

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad M. Klučka


Obsah:

Je to jakási závěť, ve které si Komenský vybírá nástupce svých pedagogických a didaktických snah, a výzva, aby v těchto snahách a vytyčených úkolech neustávali. Komenský praví o sobě, že nalezl nové dráhy osvojování moudrosti a vedení mládeže, že sice vykonal mnoho, ale ne vše. Je přesvědčen, že ještě zbývá mnoho k doplňování a opravování. Dívá se už do hrobu a přenechává péči o studium moudrosti, mládež a školy svým nástupcům. Je to David Vechner, Jan Rave, Petr Colbovius, Jan Tolnai, Jan Jindřich Ursinus, Magnus Hesenthaler, Adam Weinheimer, Štěpán Spleiss, Justus Docemius a jiní vzdělanci, které ustanovuje, aby ho vystřídali, kde on nestačil, a aby napravili, v čem pochybil. Prosí je, aby si pospíšili a nebyli váhaví jako on. Ať bdí nad tím, aby se mládeži, církvi a národům nečinilo bezpráví tím, že mládež bude zaháněna od schůdnější cesty moudrosti. Vrchnost ať v těchto snahách pomůže, jako přispěli hrabě Rafael Leszczyński, pan Ludvík de Geer a kníže Zikmund Rákóczi. Je si přát, aby takových bylo víc.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 531

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 303

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz