MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Spiegel

Spiegel guter Obrigkeit. Darinnen aus dem Propheten Esaia und Exempel des fromen Eliakims, einer rechtmäßigen löblichen Oberkeit wahre Eigenschaften repraesentieret und allen rechtliebenden Regenten zum Amts-Muster vorgestellet werden. In einer Predigt gehalten zur Lissa in Groß-Polen beim christlichen Leichbegengnusse und letzten Ehrdienste des weiland hoch und wolgebornen Herrn, Herren Raphaelis, Grafens von und auf Lissa, Wojewoden zu Bels, Hauptmann auf Hrubeschow und Dubin etc.etc.

 

Zrcadlo dobré vrchnosti. V němž se předvádějí podle proroka Isajáše a na příkladu zbožného Eliakima pravé vlastnosti řádné a chvályhodné vrchnosti a představují se všem právamilovným vladařům za vzor při výkonu úřadu. To v kázání prosloveném v Lešně ve Velkopolsku při pohřbu a poslední poctě zesnulého urozeného a slovutného pána, Pana Rafala, hraběte z Lešna a pána tamtéž, vojvody belzského, hejtmana na Hrubešově a Dubinu atd.atd.


Vznik díla:
1636 Lešno


Vydání:
1636 Lešno bez uvedení roku

(po r. 1911), Lešno. Část vytištěna W. Bickerichem in:

Aus Lissas Wergangenheit..., Heft 1


Obsah:

Je to kázání Komenského při pohřbu Rafaela Leszczyńského, pána Lešna a velkého příznivce Jednoty bratrské a Jana Amose.

Komenský v něm pronáší chvalořeč na schopnosti, dobré vlastnosti a šlechetné skutky zemřelého hraběte. Potom podává obecné zobrazení dobré vrchnosti, jejích povinností a úkolů, jejích vlastností a společenského vystupování, včetně jejích povinností vůči poddaným. Ale i poddaní mají povinnosti vůči vrchnosti. V závěru svého projevu se Komenský táže, co Bůh zamýšlí, když nás zbavuje dobré vrchnosti. Je to proto, že si lidé mnohdy neváží dobré vrchnosti a že Bůh chce v této funkci uplatnit i jiné dobré a prospěšné osobnosti. Každý poddaný má uvažovat o tom, který z těchto případů se ho týká a zda si dobrou vrchnost zasloužil.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 260-261

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 300-301

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz