MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Sermo secretus

Sermo secretus Nathanis ad Davidem

Tajná řeč Nathana k Davidovi


Vznik díla:
1651 Blatný Potok


Vydání:
1902 Praha, J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

1937 Praha, čes. překlad J. Hendrich

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, čes. překlad J. Hendrich


Obsah:

Latinsky psaný politický spisek Komenského, vybízející Zikmunda Rákócziho, aby vytvořil koalici středoevropských států proti Habsburkům a papežství.

 

 

 

 

Rod knížat Rákócziů vládnoucí v Sedmihradsku byl reformovaného vyznání a měl na svém území mnoho exulantů z řad českých Bratří. Když vestfálským mírem zklamali Švédové, stali se nadějí exulantů Rákócziové, zvláště poté, co si kníže Zikmund vzal za manželku Jindřišku, dceru českého „zimního“ krále Fridricha V. Falckého. Oddával je sám Komenský. Spisek věnoval Zikmundovi ještě před svatbou.

Komenský jinotajně představuje knížete Zikmunda jako vyvoleného krále Davida a sebe jako jeho rádce proroka Nathana. Prohlašuje za Zikmundovu úlohu vytvořit z evangelických států střední Evropy unii ke zničení moci katolických Habsburků, papežství a jezuitů. Cesta k tomu povede tím, že kníže povznese svůj rod na úroveň královskou. Svůj národ osvobodí od hrozby turecké poroby. Věci pomůže pokřesťanění Turků a sjednocení světa, přičemž hlavní roli budou mít křesťané. Všem národům světa může být ku prospěchu vydání díla Obecná porada o nápravě věcí lidských (Consultatio).

Dílo se zachovalo jen v opise, který Komenský upravil a doplnil vlastní rukou. Za jeho života však již vydáno nebylo, protože oba mladí manželé záhy zemřeli.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 184-191

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 28-30

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 457-458

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 433

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 296

 

 



kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz