MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Schola pansophica

Schola pansophica, hoc est Universalis sapientiae officina ab annis aliquot ubiubi gentium erigi optata, nunc autem auspiciis Illustrissimi Domini, D. Sigismundi Racoci de Felseovadas etc. etc. Saros-Pataki Hungarorum feliciter erigenda. Anno redditae Salutis 1651

 

Pansofická škola, to jest Dílna všeobecné moudrosti, jakou by si již po několik let přáli zřídit v kterémkoliv národě a jež bude nyní šťastně zřízena v uherském Šárošpataku z moci Nejjasnějšího pána, Pana Zsigmonda Rákócziho z Felseovadas atd. atd. Léta navrácení spásy světu 1651

/části: Illustrissimo atque Excellentissimo Domino, Dn. Sigismundo Rakoci; Scholae pansophicae delineatio; Scholae pansophicae pars II; De schola sic ordinata deliberatio; Deliberatio de Latio a Tyberi ad Bodrocum transferendo


Vznik díla:
1650 – 1651


Vydání:
165l (Blatný Potok), b.m.

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1875 Praha, čes. překlad F. J. Zoubek

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II,

čes. překlad A. Krejčí, J. Hendrich, J. Červenka

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

 

 

 


Obsah:

Pojednání, ve kterém Komenský navázal na svůj spisek Idea osvícené školy potocké (Scholae idea) a načrtl plán školy, jakou zamýšlel vybudovat v Blatném Potoku. Měla to být škola pansofická, která by cvičila žáky ve všem potřebném pro život, lék proti lenosti, z níž vyplývají všechny zmatky a špatnosti věcí. Taková znalost všeho je pro člověka nutná, protože ho Bůh určil k panství nad věcmi tohoto světa a k účasti na životě věčném a protože ho učinil způsobilým k těmto cílům na základě smyslů, rozumu a víry. Tomu účelu měla sloužit sedmitřídní škola o dvou stupních. První stupeň, filologický, měl provést trojtřídní učení latinskému jazyku podle Nejnovější metody jazyků (Methodus) ve třídě vestibulární, januální a atriální. K tomu Komenský připravil své učebnice Vestibulum (Předsíň), Januu (Dveře) a Atrium (Síň), které doplnil maďarskými texty. Bližší podrobnosti učení na tomto stupni nastínil ve spise Schola Latina (Latinská škola).

Na druhém stupni, jakési malé akademii, se mělo vyučovat pansofii ve čtyřech třídách – filozofické, logické, politické a teologické. Ale k otevření tohoto stupně v Blatném Potoku již nedošlo, protože Komenský se musel vrátit do Lešna. Nakonec je připojena úvaha o Latiu, obci latinské, kde by se žáci učili latinskému jazyku praxí, rozmlouváním.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 448-450

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 476-478

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 298-299

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz