MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Schola Latina

De reperta ad authores Latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi amoenaque via, schola Latina tribus classibus divisa. Ad Illustrissimum et Celsissimum Dominum, Dominum Sigismundum Racoci etc., studiorum sapientiae et lingvarum promotorem ferventissimum

 

O nalezené snadné, krátké a příjemné cestě k pohotovému čtení a jasnému chápání latinských autorů, o latinské škole rozdělené do tří tříd. Nejjasnějšímu a Nejvznešenějšímu pánu, panu Zsigmondu Rákóczimu atd., nejhorlivějšímu podporovateli studia moudrosti a jazyků


Vznik díla:
1651 Blatný Potok


Vydání:
(1652 Blatný Potok), b.r., b.m., ve sborníku Primitiae laborum scholasticorum

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

1874 Praha, v čas. Škola a život, čes. překlad F. J. Zoubek

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II

 

 

 

 


Obsah:

Komenský při zakládání nové školy v Blatném Potoku chtěl přistoupit k jejímu otevření teprve po řádných přípravách. Šlo mu především o to, aby k latinským učebnicím byl nejdříve pořízen maďarský text. Ale tamní šlechta naléhala na co nejrychlejší zahájení vyučování. Proto Komenský posílá návrh jeho osnovy pod shora uvedeným názvem knížeti Zikmundu Rákóczimu, který právě pobýval ve Fogaraši.

Tento návrh je zaměřen na nižší, filologický stupeň předpokládané potocké školy, rozdělený na tři třídy, jehož cílem bylo úplné osvojení si vyučovacího jazyka – latiny. Spisek obsahuje úvodní věnování knížeti Zikmundovi, tři vlastní kapitoly a závěr. V první kapitole se jedná o účelu studia latiny jako jazyka učeného, který navíc pro svou rozšířenost sdružuje národy v úloze tlumočníka. Musí to však být čistá latina zbavená všech neuhlazeností a barbarismů. Druhá kapitola mluví o knihách k tomu potřebných. Budou to tři učebnice pro každou třídu zvlášť, z nichž Vestibulum (Předsíň), určené pro začátečníky, povede k poznání základů jazyka, Janua (Dveře) bude učit stavbě jazyka na základě užívání slov a gramatických pravidel, a konečně Atrium (Síň) bude věnováno slohovému umění. A kapitola třetí se týká jejich užívání, které má být příjemné. Klade se důraz na soutěživost žáků v učení, na umění učitele udržet pozornost žáků, na názornost, dobrý příklad učitele, časté opakování látky, opravu chyb hned v začátcích. Závěr poučuje o přechodu k četbě latinských klasických autorů.

Toto pojednání bylo Komenským spolu se dvěma předchozími potockými řečmi O vzdělávání ducha (De cultura ingeniorum) a Jak dovedně užívat knih (De libris) pojato do sborníku Prvotiny školských prací potockých (Primitiae laborum).

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 480

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 452-453

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 335-339

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz