MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Satellitium

Animae sanctae aeterna regna cum triumpho ingredientis beatum satellitium, operum bonorum exercitus, ad nobilissimum D. Laurentium de Geer Amsterdamensem chari genitoris sui, Magnifici et Strenui viri, D. D. Ludovici de Geer senioris, haereditarii in Finspong, obitum et ad beatos abitum, una cum praenobili fratrum, sororum, affinium et agnatorum turba pie lugentem

 

Blažené komonstvo svaté duše vcházející ve vítězném průvodu do věčného království, zástup dobrých skutků; nejvznešenějšímu pánu Vavřinci de Geer v Amsterdamu, jenž zbožně truchlí spolu s převznešeným kruhem bratří, sester příbuzných a švagrů nad úmrtím a odchodem do blaženosti svého drahého otce, velkomožného a mocného pána, pana Ludvíka de Geer, dědičného pána na Finspongu


Vznik díla:
1653 Blatný Potok


Vydání:
1653 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)


Obsah:

Smuteční řeč Komenského na paměť zesnulého Ludvíka de Geera. Připojen je stručný rodokmen rodiny de Geerů. V roce 1652 zemřel velký mecenáš Komenského pan Ludvík de Geer. Komenský, který tehdy pracoval na reformě školství v Uhrách, uspořádal r. 1653 na jeho počest pohřební slavnost v Blatném Potoku, na kterou sezval okolní šlechtu, duchovenstvo a celou potockou školu. Ve shora uvedené řeči, přednesené při této příležitosti, pronáší nejdříve úvahy o smutku, který vyvolala zpráva o smrti zesnulého, jehož za dobré skutky jistě očekává odměna na věčnosti. Příklady jeho štědrosti uvádí Komenský v šestnácti odstavcích. Mezi nimi je i podpora českých bratrských studentů. Nakonec vyprošuje Komenský boží požehnání na potomstvo šlechetného muže. Část výtisků poslal do Nizozemí, odkud mu přišlo poděkování Vavřince de Geera, syna zesnulého, spolu se slibem další podpory. V dopise byl i dotaz, jak daleko pokročila práce Komenského na všeobecné moudrosti (pansofie).

 

Poučení o díle

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 474-475

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz