MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Revelationum epitome

Revelationum Divinarum in usum seculi nostri quibusdam nuper factarum epitome. Ad cito quid sibi praesens terribilis mundi commotio velit pervidendum indeque serio metum Dei concipiendum et per poenitentiam veram ultimum interitum praeveniendum ... (Historia rerum istarum brevi sequetur.) Anno 1663

 

Výtah z Božích zjevení učiněných některým lidem v nedávném čase ve prospěch našeho věku. Aby bylo možno rychle nahlédnout, co znamená současné hrůzu vyvolávající rozkolísání světa, a pak se s vážností oddat Boží bázni a skrze pravou lítost se vyhnout poslední záhubě ... (Popis těch věcí bude brzy následovat.) Roku 1663


Vznik díla:
1663 Amsterdam


Vydání:
1663 Amsterdam


Obsah:

Výtah z knihy Lux in tenebris (Světlo v temnotách) s dodatky Drabíkových vidění z poslední doby. Komenského překlad a úprava. Mikuláš Drabík byl v roce 1662 zbaven největšího protivníka v Jednotě bratrské konseniora Jana Felina, který prohlašoval Drabíkova proroctví za podvod. Ten totiž po delší nemoci zemřel a Drabík potom naléhal na Komenského, aby vydal výtah proroctví z knihy Lux in tenebris a připojil k němu další Drabíkova proroctví a jeho český traktát o predestinaci (předurčení). Komenský to učinil vydáním knihy pod svrchu uvedeným titulem. V něm odmítá námitky proti knize Lux in tenebris, zejména obvinění, že tato proroctví podněcují k válkám. Poukazuje na to, že i v Bibli se vyskytují svaté války, když Bůh k nim vyzývá, a že starozákonní proroci jednali stejně.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 403-430

J.V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 604-605

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 295

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz