MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ratio disciplinae

II. Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum (ut typis exscripta fuit Lesnae 1632)

Svod nauky a církevního řádu v Jednotě bratří českých (jak byl tiskem zaznamenán v Lešně 1632)


Vznik díla:
1632 – 1633 Lešno


Vydání:
1633 (Lešno), b.m.

1660 Amsterdam ve sborníku De bono unitatis

1912 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII (čes. a lat.)


Obsah:

Druhý (hlavní) díl sborníku De bono unitatis, obsahující obnovený církevní řád Jednoty bratrské podle jeho rukopisné podoby z r. 1616 .

 

 

 

 

Vítězný postup Švédů a dočasné obsazení Prahy saským vojskem v roce 1632 vzbudilo u bratrských exulantů naději na návrat do vlasti. S tím souvisela potřeba vydání Řádu tiskem. Bylo nejprve české pro členy a krajany (1632), následoval překlad německý a latinský (obojí vydáno r. 1633). Poslední pořídil právě Komenský. Vydání Řádu r. 1660 ve sborníku De bono unitatis uskutečnil Komenský na výzvu anglických přátel. Cílem bylo ukázat jim přednosti zřízení Jednoty bratrské, na jejichž základě by dospěli k nápravě poměrů ve vlastní církvi.

Řád obsahuje rozdělení věcí podstatných, služebných a přídavných v Jednotě. Mluví se o církevním rozčlenění lidu, o laických úřadech a služebnících Jednoty, o řádu synod a ordinací. Uvádějí se obecná ustanovení o kázání, křtu, přijímání do Jednoty, večeři Páně, sňatku a pohřbu i řád svátků, suchých dní, postů a almužen, stanoví se obřady. Vykládá se o domovním řádu služebníků (příprava mladých lidí na budoucí správce) a o domovním řádu posluchačů, o vizitacích, o dozoru nad zachováváním řádu, o kázni a trestech.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII. Brno 1912, s. 5-13

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 205-206, 580-581

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 293

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz