MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ráj cirkve

Paradisus ecclesiae renascentis. Ráj cirkve znovu se rozzelenávající, to jest Nová, jistá, ušlechtilá forma rozkošného mládeže křesťanské v pobožnosti pravé, v mravích ušlechtilých a v umění jazyků i všelijaké moudrosti cvičení: jak by jakožto strůmkové ráje Božího, rozšafně štěpováni, zavlažováni, okopáváni, oklešťováni a vedeni jsouce, zdárně a spanile růsti, zelenati se, kvésti i hojnost Bohu a cirkvi pochotného ovoce nésti mohli


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1849 Praha, V. V. Tomek in: Staročeská bibliotheka, č. 3

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11


Obsah:

Mělo to být dílo o novém a dovedném obnovení škol ve vlasti, kam se exulanti vrátí, jak Komenský doufal. Dochoval se však jen krátký úvod k tomuto zamýšlenému, ale nedokončenému spisu, který měl položit základy k rozsáhlému přebudování českého školství po vítězství reformace. Jeho teoretickou částí měla být česká Didaktika.

 

 

 

 

Po drakonickém vyhnání jinověrců z českých zemí uplatňoval tu Habsburk Ferdinand II. tvrdou rekatolizaci. Mocné Tovaryšstvo Ježíšovo k tomu cíli organizovalo účelně uspořádané školství, vychovávající legii mladých mužů nadšených pro tuto myšlenku. Školství podobojí a evangelické bylo před nimi na zřejmém ústupu, ba bylo odsouzeno k zániku.

Komenský a exulanti však doufali v politický převrat a návrat do vlasti. K tomu plánoval Komenský obnovení církve a jejích ušlechtilých řádů i důkladnou reformu českého školství, založeného na nových, účinných zásadách. To mělo připravit novou generaci, která by zavedla lepší život v zemi. Naděje na návrat do vlasti exulantům zasvitla, když Sasové obsadili Prahu. Ale protestantské saské vojsko záhy Prahu vyklidilo a opustilo Čechy. Spis zůstal v nedokončeném rukopise a Komenský pojal jeho zásady do latinské didaktiky (Didactica magna).

Dochované torzo nás informuje, že zamýšlené dílo mělo být rozděleno do dvou částí. První z nich měla být didaktika obecná (generalis) a druhá didaktika částečná, obsahující, co všechno člověk může a má umět, činit a mluvit. Tento didaktický proces bude rozdělen na léta, měsíce, dny a hodiny. Budou po stupních sestaveny školní knihy pro mládež do 18 let a kromě nich také informatoria (příručky) pro rodiče a učitele jako pomůcky k výchově a vzdělávání mládeže.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 28-30

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV. Praha 1913, s. 14-15

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 283-284

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz