MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Physica

Physicae ad lumen divinum reformandae synopsis. Post annos a prima editione 28 ab ipso authore recognita principiorumque Mosaicorum firmiori demonstratione aucta

 

Přehled fyziky, jak je třeba ji reformovat podle Božího světla. Po 28 letech od prvého vydání přehlédnutý samotným autorem a obohacený o věrnější výklad mosaických východisek


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1633 Lipsko

1663 Amsterdam

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12

1894 Velké Meziříčí, in: Nástin filosofie J. A. Komenského, čes. překlad J. Kapras

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V, výbor, čes. překlad J. Červenka

 


Obsah:

V této učebnici sepsané na kompilačním základě shrnul Komenský své výklady o tomto předmětě konané v prvních letech exilu na gymnáziu v Lešně. Rozsah pojmu fyzika byl od starověku až do časů Komenského širší než dnes. Rozuměla se jí nauka o přírodě vůbec a tak ji pojal i Komenský.

Kniha se dělí na 12 kapitol pojednávajících o principech světa (světlo, látka, duch), o pohybu, o kvalitách věcí a jejich změnách, o živlech (éter, vzduch, voda, země), o párách, o hvězdách a nerostech, o rostlinách, živočiších a člověku. Poslední kapitola je věnována výkladu o andělích a v přídavku se mluví o tělesných a duševních chorobách.

 

 

 

 

Dílo je napsáno v duchu mosaické filozofie, která vznikla v polovině 16. století a uchovala si svou životnost do konce l7. století. Potom upadla do zapomenutí. Vyznačovala se spojováním smyslového a rozumového poznání s poznáním zjeveným, jak ho předkládalo Písmo, zvláště 1. kniha Mojžíšova (odtud název mosaická). Komenský patřil mezi přední představitele této filozofie. Její zásady byly neslučitelné s výsledky rozvíjející se moderní přírodovědy a s názory karteziánsky orientovaných myslitelů. Komenský natolik přizpůsoboval nové objevy svému systému, že ztratily svou převratnost. Přitom se držel starého aristotelovského geocentrismu (v modifikaci Tychona Brahe). Přesto po stránce teoretické jeho kniha má svůj význam. Zdrojem jeho přírodněfilozofických názorů vedle Aristotela byli ze soudobých myslitelů především Tommaso Campanella, Francis Bacon Verulamský a nauka alchymistů.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 213-219

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 73-79

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I. Brno 1914, s. 133-152

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 187-190

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 285-286

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz