MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Paradisus reducendus

Paradisus juventuti Christianae reducendus sive Optimus scholarum status ad primae paradisiacae scholae ideam delineatus

 

Jak navrátit křesťanské mládeži ráj neboli Nejlepší stav škol, načrtnutý podle ideje první školy, v ráji


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.) 103 Praha,

in: J. A. Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské,

čes. překlad J. V. Novák

1956 Praha, in: Scholarum reformator pansophicus. Pansofický vychovatel

(lat. a čes.), čes. překlad J. Patočka

 

 


Obsah:

Rozprava o otázkách věcné výuky, jejího obsahu a způsobu podání. Komenský vykládá o tom, že od prvotního úmyslu pansofického byl odvrácen tím, že se musel věnovat jazykové didaktice. Ačkoli Komenský uznává jazyky za dobrý dar lidem, přece pokládá za důležitější, aby si člověk volil to nejlepší k budoucímu životu, tj. dobro, které spočívá v poznání toho, co má člověk vědět, co konat a čeho užívat. Z neznalosti toho upadá člověk do zmatků a bludišť, z čehož vznikají lidstvu velké škody. Aby v tom pomohl, Komenský chce mládeži vrátit ráj, a to právě touto knihou.

První školou na světě byla škola rajská, kterou otevřel Bůh pro Adama. Tuto školu je třeba napodobit. Ta neměla žádná pravidla a knihy, ale první člověk se učil přímo poznávat všechno kolem sebe, pracovat s věcmi a užívat jich a tím byl tedy veden k poznání, praxi a užitku. Poněvadž od dob Adamových je všechno jiné a složitější, bude třeba pro žáky zavést knihy 1. světa, 2. mysli a 3. Písma svatého. U každé z těchto knih bude třeba užívat příslušné metody. Takovou školu si nemáme pouze přát, ale máme se snažit ji také mít. Tomu, co budeme muset znát v ráji nebeském, musíme se učit již v tomto prostředkujícím pozemském ráji církevním. A máme si přát nejen školu podobnou rajské, ale jistým způsobem i dokonalejší, v níž by se učilo:

1. popisným nazíráním

2. rozumovým vyprávěním

3. pravým konáním toho, co možno vykonat

4. oprávněným užitím celku i každé jednotlivosti zvlášť.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 530-531

J. Patočka, O pozdních pedagogických spisech Komenského, in: Pansofický vychovatel, Praha 1956, s. 85-89

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 284

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz