MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pansophiae seminarium

Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium

Dvéře věcí neboli Seminář celé pansofie


Vznik díla:
1634 – 1635 Lešno


Vydání:
1951 Praha, G. H. Turnbull, J. A. Komenského Dva spisy vševědné – Two Pansophical

Works by John Amos Comenius

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Je to první dochovaný rozsáhlý zlomek pro nedokončený Komenského úvod do všeobecné moudrosti Praecognita pansophica (Předpoklady vševědy), výklady o potřebnosti, možnosti a snadnosti všeobecné moudrosti. Byl nalezen jako opis původního rukopisu v pozůstalosti Samuela Hartliba. Tento zlomek spolu s druhým dochovaným zlomkem Pansophiae Christianae liber III (Křesťanské pansofie kniha třetí) tvoří celek Praecognit.

 

 

 

 

Spis má tři hlavní oddíly: úvod, pojednání o účelu člověka a úvahu o prostředcích, jimiž má člověk dosáhnout svého účelu.

V úvodu Komenský nejprve vymezuje lidskou pansofii jako souhrn poznatků o všem, co se týká člověka. Žádný člověk nemá být zbaven tohoto společného světa poznání – moudrosti. Pansofie je potřebná, možná a snadná.

V části druhé Komenský vykládá, že účel člověka je třeba hledat mimo tento čas a místo. Je to nejvyšší dobro, to jest nejdokonalejší dokonalost, nejpokojnější pokoj a nejjistější jistota. Nejvyšším dobrem je jeho věčný pramen – Bůh. Vezdejší život je jen přípravou k životu věčnému. K němu vedou tři prostředky: pěstění poznání (moudrosti), ušlechtilá ctnost a zbožnost. V části třetí se uvádějí tři cesty k dosažení účelu člověka: viditelný svět, Písmo svaté a to nejvznešenější v člověku – jeho duch. Zlomek končí uprostřed věty v paragrafu 86. Srovnej se zlomkem druhým (heslo Pansophia Christiana).

 


Poučení o díle:

G. H. Turnbull, J. A. Komenského Dva spisy vševědné – Two Pansophical Works by John Amos Comenius. Praha 1951, s. 143-146

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 89-93

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 248-249

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz