MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pansophia

Humano generi communis liber, Pansophia, hoc est Universalis sapientia fundata super ipsam humanam naturam sic, ut per communes omnibus innatas notitias innataque boni desideria et desiderata assequendi conatus et organa recte cognita riteque ad particularia omnia applicata omnes homines omnia sua bona et mala clare videre viisque omnino infallibilibus bona sequendo assequi et mala fugiendo effugere possint. Opus pro comparanda in toto humano genere perfecta ratione perfectaque oratione et perfecta rerum operatione impetrandoque per id tandem aliquando inter homines universali consensu tollendisque in mundo (si Deo placeat) dissidiis: omnibus Terrae populis dicatum

 

Kniha do obecného vlastnictví lidskému rodu, Pansofia, to jest Všeobecná moudrost založená na samé lidské přirozenosti tak, že pomocí všem vrozených obecných znalostí, vrozené touhy po dobru a správného poznání snah a prostředků k dosažení touženého, jakož i jejich řádného uplatnění při všech dílčích krocích mohou všichni lidé zřetelně vidět všechno své dobro a zlo, dobra dosáhnout, budou-li je sledovat po zcela neklamných cestách, a zlu uniknout, budou-li mu unikat. Aby bylo možné u celého lidského rodu dosíci dokonalého myšlení, dokonalé řeči a dokonalého vytváření věcí, a tím aby se konečně jednou mezi lidmi dosáhlo všeobecné svornosti, aby se ze světa (uzná-li Bůh za dobré) vymýtily nesváry, je dílo věnováno všem národům Země

Třetí díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě vecí lidských). Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz