MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pansophia Christiana

Pansophiae Christianae liber III

Třetí kniha křesťanské pansofie


Vznik díla:
1639 Lešno


Vydání:
1928 Brno, O. Odložilík, Z pansofických studií

J. A. Komenského. V. Úryvek pansofického spisu.

In: Časopis Matice moravské 52, 1928

1951 Praha, G. H. Turnbull, J. A. Komenského Dva spisy

vševědné – Two Pansophical Works by J. A. Comenius

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Je to druhý dochovaný rozsáhlý zlomek pro nedokončený Komenského úvod do všeobecné moudrosti Praecognita pansophica (Předpoklady pansofie). Tento druhý zlomek doplňuje zlomek první, Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium (Dvéře věcí aneb Seminář celé pansofie; Pansophiae seminarium). Přesto je tu jistý rozdíl. Zatím co první zlomek je založen na trojici potřebnost – možnost – snadnost všeobecné moudrosti, druhý zlomek je postaven na trojici obecnost – pravdivost – snadnost. To svědčí o tom, že Komenský psal tento zlomek v době, kdy vznikala jeho Pansophiae diatyposis (Náčrt pansofie; Diatyposis), založená na téže trojici, tj. v letech 1639 – 1640.

Spis sestává z 52 kánonů a 68 paragrafů. Komenský praví, že když byl dán účel člověka a prostředky k jeho dosažení (ve spise Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium), je třeba stanovit nárys všeho poznatelného na základě trojice úplná obecnost – úplná pravdivost – úplná snadnost.

Úplně obecné bude vědění, když se bude vykládat všechno vzhledem ke všemu a pro všechny ze všech božích knih (přírody, Písma a pojmů vepsaných našemu duchu). Pravdivě bude všechno vyloženo na základě znalosti věcí, výsledků práce, řeči, ctnosti a zbožnosti. Kniha všeobecné moudrosti (pansofie) bude snadná a pochopitelná všem, jestliže všechno bude vyjadřováno prostou metodou a lidovým slohem, přizpůsobeným lidovým jazykům. Do vševědy nemá být pojato nic, co není slovy a významem jasné nebo hned vyloženo.

 


Poučení o díle:

G. H. Turnbull, J. A. Komenského Dva spisy vševědné – Two Pansophical Works by John Amos Comenius. Praha 1951, s. 7-18

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 89-93

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 287-288

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz