MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

ODO

Opera didactica omnia Variis hucusque occasionibus scripta diversisque locis edita: nunc autem non tantum in unum, ut simul sint, collecta, sed et ultimo conatu in systema unum mechanice constructum redacta

 

Veškeré didaktické spisy. Sepsané až dosud při různých přiležitostech a vydané na různých místech: nyní pak byly nejenom shromážděny do jednoho celku, aby byly pohromadě, nýbrž také uspořádány v závěrečném pokusu do jedné mechanicky sestrojené soustavy


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam

1957 Praha (fototyp.)

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I. Dedicatio (Věnování),

Praefatio ODO (Předmluva k ODO), Praefatio ODO I

(Předmluva k ODO I) 1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II.

Praefacio ODO II (Předmluva k ODO II)

 

 


Obsah:

Je to Komenským uspořádaný soubor jeho dosud napsaných pedagogických děl.

Po odchodu z vypáleného Lešna (1656) našel Komenský útulek v holandském Amsterdamu. Byl zde vlídně přijat jako světově proslulý vědec v oboru výchovy a školství. Amsterdamská městská rada, vedená snahou o zlepšení vzdělání na svých školách, jej vybídla k soubornému vydání jeho dosud napsaných pedagogických prací. Komenský jí vyhověl r. 1657 vydáním Veškerých didaktických spisů (Opera didactica omnia); náklad nesl pan Vavřinec de Geer.

 

Soubor obsahuje čtyři díly:

první díl: spisy lešenské z let 1627 – 1642,

druhý díl: spisy elblonžské a lešenské z období 1642 – 1650,

třetí díl: spisy potocké z let 1650 – 1654

čtvrtý díl, který Komenský ke spisům přidal, zahrnuje dosud nevydané amsterdamské spisy z let 1656 – 1657.

 

Soubor věnuje městu Amsterdamu pod titulem:

Urbi Eminentissimae Amsterdamo, Emporio Orbis celeberrimo ejusque sapientissimo senatui omnem prosperitatem (Nejznamenitějšímu městu Amsterdamu, daleko rozhlášenému tržišti světa a jeho vysoce moudré radě mnoho zdaru).

V této dedikaci vzpomíná, že se již jako mladík třikrát dostal do Holandska, nyní sem však přichází jako stařec. Své dosavadní didaktické spisy sestavuje do tří dílů a k nim přidává čtvrtý díl ze spisů, vytvořených v tomoto městě.

Následuje předmluva k celému souboru Lectoribus piis et prudentibus salutem (Pozdrav zbožným a rozvážlivým čtenářům), ve které vyvrací námitky proti svým spisům. Je zákon přírody, že se k dokonalým věcem dospívá přes nedokonalé. Ve svých spisech týkajících se studia latinského jazyka se snažil pomoci mládeži dostat se z labyrintů dosavadních nesnadných učebnic. Zdá-li se, že spisů v souboru je mnoho, nutno uvážit, že jsou to práce za třicet let.

 

První díl zahrnuje tyto práce:

Didactica magna (Velká didaktika), Schola infantiae (Škola prvního dětství)

Scholae vernaculae delineatio (Náčrt národní školy; Scholae vern. delineatio)

Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené; Janua lingvarum)

Vestibulum (Předsíň), Didactica dissertatio (Didaktická rozprava)

Pansophiae praeludium (Předehra pansofie; Prodromus pansophiae)

Conatuum pansophicorum dilucidatio (Vysvětlení vševědných plánů; Dilucidatio)

 

 

Druhý díl obsahuje následující spisy:

De novis studia didactica continuandi occasionibus (O nových příležitostech k pokračování v didaktických snahách; De novis occasionibus) Methodus lingvarum novissima (Nejnovější metoda jazyků; Methodus) Vestibulum Latinae lingvae, Vortür.. (Předsíň latinského jazyka; Vestibulum – Vortür)

Latinae lingvae janua reserata, Die offene Tür.. (Otevřené dvéře latinského jazyka; Janua – Tür) Grammatica Latino-vernacula (Mluvnice latinská i národní; Grammatica vernacula) Annotationes super Grammaticam novam janualem (Poznámky k nové januální mluvnici; Annotationes super Gramm.)

 

Spisy dílu třetího:

De vocatione in Hungariam (O pozvání do Uher; De vocatione) Illustris Patakinae scholae idea (Idea osvícené školy potocké; Scholae idea) Schola pansophica (Pansofická škola) De repertis pansophici studii obicibus (O překážkách, s nimiž se setkaly pansofické snahy; Agenda Patakina) Primitiae laborum scholasticorum (Prvotiny školských prací; Primitiae laborum) – společný název pro soubor tří následujících spisů:

De cultura ingeniorum (O vzdělávání ducha)

De instrumento solerter versando, libris (Jak dovedně užívat knih; De libris) Schola Latina (Latinská škola) Eruditionis scholasticae pars I, Vestibulum (Předsíň, první část Školního vzdělávání; Eruditio I Vestibulum) Eruditionis scholasticae pars II, Janua (Dvéře, druhá část Školního vzdělávání; Eruditio II Janua) Eruditionis scholasticae pars III, Atrium (Síň, třetí část Školního vzdělávání; Eruditio III Atrium) De studii pansophici impedimentis (O překážkách pansofických snah; De studii impedimentis) Laborum scholasticorum continuatio (Pokračování školských prací; Laborum continuatio) – název souboru obsahujícího tři následující spisy:

Methodi verae encomia (Chvála pravé metody; Methodi encomia)

De utilitate accuratae rerum nomenclaturae (O užitečnosti přesného pojmenování věcí; De utilitate nomenclaturae)

De eleganti elegantiarum studio (O vytříbeném studiu slohu; De elegantiarum studio)

Fortius redivivus sive De pellenda scholis ignavia (Fortius znovu naživu aneb O vyhnání lenosti ze škol; Fortius) Praecepta morum (Pravidla chování) Leges scholae bene ordinatae (Zákony řádně uspořádané školy; Leges scholae)

Vestibuli et Januae lingvarum lucidarium (Osvětlení Předsíně a Dveří jazyků; Lucidarium)

Schola ludus (Škola jako hra) Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis (Zavírka školských prací v Potoku; Laborum coronis) Animae sanctae beatum satellitium (Satellitium)

 

 

 

V dílu čtvrtém jsou obsaženy tyto práce:

Vita gyrus (Vír života)

Vestibuli Latinae lingvae auctarium (Doplněk k Předsíni latinského jazyka; Vestibuli auctarium)

Pro Latinitate Januae lingvarum suae apologia (Obrana latiny ve vlastních Dveřích jazyků; Apologia)

Ventilabrum sapientiae (Věječka moudrosti; Ventilabrum)

E scholasticis labyrinthis exitus (Východ ze školních labyrintů; E labyrinthis exitus)

Latium redivivum (Znovuzrozené Latium; Latium)

Typographeum vivum (Živá tiskárna; Typographeum)

Paradisus juventuti Christianae reducendus (Jak navrátit ráj křesťanské mládeži; Paradisus reducendus)

Traditio lampadis (Předávání pochodně)

Paralipomena didactica (Didaktická opomenutí; Paralipomena)

Didacticae idea ex arcanis aeternis (Idea didaktiky z věčných tajemství; Didacticae idea)

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 523-535

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz