MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Methodus

Novissima lingvarum methodus Fundamentis didacticis solide superstructa, Latinae lingvae exemplo realiter demonstrata, scholarum usibus jam tandem examussim accommodata, sed et insuper aliis studiorum generibus magno usu accommodanda. Ante tamen eruditorum judicio publico exposita seriisque ac severis censuris submissa

 

Nejnovější metoda jazyků, vybudovaná spolehlivě na didaktických základech, vyložená věcně na příkladu latiny a konečně již přesně přizpůsobená školním potřebám; mimoto však také s velkým užitkem přizpůsobitelná studiu jiných oborů. Přesto však napřed předložená učencům k veřejnému posouzení a podrobená vážné a přísné kritice

 


Vznik díla:
1644 – 1648 Elbląg


Vydání:
1648 (Lešno), b.m.

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II

1882 – 1883 Rychnov, čes. překlad J. Šmaha

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1964 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. III, čes. překlad H. Businská

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II

 

 

 

 


Obsah:

Závažná teoretická práce jednak filologická, jednak po Velké didaktice (Didactica magna) nejucelenější didaktické dílo Komenského. Obsahuje metodické úvahy o vyučování latině podle jeho učebnic Vestibulum (Předsíň), Janua (Dveře) a Atrium (Síň), praktické návody, jak si přitom počínat, a důležité postřehy týkající se vyučování cizím jazykům vůbec. Nejnovější nazval Komenský svou Metodu proto, že je pojata průkopnicky v širokých souvislostech. Zařazuje synkriticky do souvislosti latinu a národní jazyky, jazyk a národní vědomí, jazyk a společnost. Spojuje hledisko racionalistické s empirickým, zřetel logický a filozofický, zdůrazňuje gramatiku ve vývoji jazyka a názvosloví jako kostru jazyka, zaručující, že jazykové vyjádření odpovídá věcem, a zřetel pedagogicko-psychologický. Jde mu o názornost, snadnost, rychlost a důkladnost jazykové výuky, což má přispívat ke zdokonalování lidí, k dorozumění národů a k míru ve světě. Zvlášť důležitá je kapitola desátá, která podává teorii správného vyučování; je označována jako Didaktika analytická a v novější době se vydává samostatně.


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 185-193

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 393-407

J. Hendrich, Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Praha 1941, s. 393-407

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. III. Praha 1964, s. 5-30

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15 II. Praha 1989, s. 422-431

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 265-266

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz