MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Leges scholae

Leges scholae bene ordinatae

Zákony řádně uspořádané školy


Vznik díla:
1653 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis

formator. J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání

škol, (lat. a čes.), čes. přek. J. Kopecký a M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. čes.

překlad J. Kopecký


Obsah:

Kromě stručného školního řádu Praecepta morum sepsal Komenský tento obšírnější a přesnější školní řád pro sedmitřídní školu v Blatném Potoku. V něm podrobně probírá všechny stránky školního života a určuje pro ně pevné normy. Dělí je na tři části, v kterých se jedná 1. o věcech jež se mají konat, 2. o osobách, které je konají a 3. o kázni, která spojuje obojí. V části věcné Komenský poukazuje na ušlechtilý cíl školy, tj. vzdělávat a vychovávat pravé lidi s moudrostí mysli, jazykovou výmluvností, schopností k práci, uhlazeným vystupováním a zbožností. Dává pokyny o vybavení učeben, o rozdělení práce ve školním roce, o knihách, metodě, zkouškách, školním divadle, odpočinku, o výchově mravní a vedení ke zbožnosti. V části o osobách mluví o obecných společenských vztazích na škole, o poměru rodičů a poručníků ke škole, o stycích žáků s učiteli a mezi sebou navzájem, o povinnostech dekurionů (žákovských dozorců) a famulů (žákovských sluhů), o řádu v kolejích, o potockém alumnátu (ústavu poskytujícím stravu chudým studentům), o úkolech soukromých vychovatelů, o vlastnostech a povinnostech učitelů, ředitele a scholarchů (správců školy). Obsahem třetí části je školní kázeň a způsoby, jak ji udržovat. Podle zprávy Komenského tyto zákony nakonec nebyly přijaty, protože v Blatném Potoku nebyla zbudována úplná sedmitřídní škola, jak měl Komenský v úmyslu. Byly otevřeny jen tři třídy nižšího stupně. Komenský spis později zařadil do souboru Opera didactica omnia (ODO) s tím, že spis přesto může vykonat svou službu, dojde-li v budoucnu k rozvinutí potocké školy, nebo může posloužit jiným.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 482-484

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s. 87-88

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 473-474

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 258-259

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz