MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Leges gymnasii

Leges illustris gymnasii Lesnensis

Zákony slavného gymnázia lešenského


Vznik díla:
1635 Lešno


Vydání:
1855 Lešno, ve sborníku Zur dreihundertjährigen Jubelfeier ... des Gymnasiums

zu Lissa

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1863 ve Sborníku na r. 1863, čes. překlad F. J. Zoubek

1876 Praha, J. A. Komenského Drobnější spisy některé, čes. překlad F. J. Zoubek

1956 Praha, pod názvem Školní řád ... lešenského gymnázia v knize A. Molnára

Českobratrská výchova před Komenským, čes. překlad

V. T. Miškovská-Kozáková


Obsah:

Komenský byl učitelem na gymnáziu v Lešně od r. 1628. Působil na něm jako spolurektor s polským rektorem Ondřejem Węgierskim, po jehož odchodu do duchovní správy nastoupil na toto místo Michal Henrici. Žáci byli trojího náboženství (luterského, reformovaného a bratrského) a trojího jazyka (polského, českého a německého). Pokles chování a trojjazyčnost znesnadňovaly práci na škole. Proto se považovalo za nutné sepsat pravidla pro žáky ve formě školních zákonů. V zákonech pod shora uvedeným titulem jsou nejprve stanovena pravidla obecná. Za nimi následují předpisy o zbožnosti, zvláště v chrámu, a o chování ve škole, venku, doma, při hrách a při studiu.

Ve výčtu svých spisů Komenský nikde tyto zákony neuvádí. Dá-li se o autorství Komenského uvažovat na základě určité textové shody s jeho Pravidly života (Praecepta morum), odporuje tomu jejich rozdílná slohová stavba. Zákony jsou oproti přístupnějším Pravidlům direktivní a strohé. Autorství Komenského se dosud pokládá za sporné.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 253-254

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 3-4

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 258

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz