MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lasitius

/Johannis Lasitii Nobilis Poloni/ Historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum liber octavus, qui est de moribus et institutis eorum, ob praesentem rerum statum seorsim editus (cujus rei rationem praefatio sequens explicabit). Adduntur tamen reliquorum VII librorum argumenta et particularia quaedam excerpta

 

/Polského šlechtice Jana Lasického/ Historie o původu a činech Českých bratří kniha osmá, která je o jejich zvycích a ustanoveních, vydávaná samostatně vzhledem k současnému stavu věcí (příčiny toho osvětlí následující předmluva). Nicméně se připojují shrnutí zbylých 7 knih a některé dílčí výňatky

 


Vznik díla:
1649 Lešno


Vydání:
1649 Lešno (latinsky)

1649 Lešno (česky)

1869 Praha (česky pod názvem Obraz Jednoty Českobratrské)


Obsah:

Komenského vydání osmé knihy historického spisu polského reformovaného šlechtice Jana Łasyckého.

Polský spisovatel Jan Łasycki (1534 – 1605) procestoval řadu zemí a ze všech evangelických vyznání uznal za nejlepší českou Jednotu bratrskou. O ní také napsal dílo, které připsal panu Karlu staršímu ze Žerotína a roku 1585 je poslal Bratřím, aby je, kde třeba, opravili a vydali ve prospěch své církve. Spis však zůstal uložen a ujal se ho teprve Komenský. Nevydal ho však úplný, ale jen ve výtahu, jak je zřejmé z titulu. První vydání latinského spisu začíná předmluvou s datem 21. srpna 1649. Dále obsahuje 33 kapitol osmé (a poslední) knihy spisu Łasyckého. Łasycki tu chválí mravy a obyčeje Českých bratří, jejich církevní řády, duchovní správu, způsob života a kázeň a přistupování ke stolu Páně. Potom Komenský podává stručný obsah předcházejících sedmi knih o dějinách Jednoty od jejího odloučení od valdenských až po závěr šestnáctého století. Nakonec uvádí výňatky z těchto knih. Závěrem Komenský odůvodňuje vydání spisu.

Téhož roku, ale o něco později, byl vydán Komenského český překlad latinského spisu pod názvem: Pana Jana Łasyckého šlachtice polského Historie o původu a činech Bratří českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádích, kterýchž mezi sebou užívají. Pro potřebu přítomných časů tak vydaná. Předmluva českého vydání má datum 29. října 1649.

 

 

 

 

Vydání je věnováno zbylým Bratřím, kteří zůstali věrni své církvi. Po nepříznivém vestfálském míru, který ponechal české země Habsburkům a českou emigraci odsoudil k trvalému vyhnanství v cizině, Komenský se snažil udržet, co v Jednotě zasluhovalo existenci, zejména přísný řád a obyčeje církve, kterých si její mladší členové málo vážili. Mluví o tom, že krutý osud stihl souvěrce proto, že se odchýlili od cesty, kterou jim ukázali předkové. Proto dává do tisku knihu Łasyckého, aby vedla souvěrce k poznání oněch starých dobrých způsobů církve bratrské a aby usvědčila nevěrné z viny, jíž se dopustili odpadlictvím od své církve. Napomíná je, aby se vrátili na pravou cestu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 427-429

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 249-251

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz