MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Laborum continuatio

 

Laborum scholasticorum in Illustri Patakino gymnasi continuatio

 

Pokračování ve školských pracích na slavném šárošpatackém gymnáziu

(souhrnný titul pro druhou trojici šárošpatackých řečí s dedikací O. Klobusickému)


Vznik díla:
1651 – 1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok (otištěno společně se sborníkem

Primitiae laborum scholasticorum)

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký

 


Obsah:

 

Pod tímto názvem jsou shrnuty tři programové řeči, jimiž Komenský postupně otvíral tři třídy nižšího (filologického) stupně školy v Blatném Potoku: třídu vestibulární 13. února 1651, třídu januální 14. března 1651 a třídu atriální čili rétorickou 10. ledna 1652. V první z těchto řečí Methodi verae encomia (Chvála pravé metody; Methodi encomia) Komenský mluví o důležitosti správné metody, která má žákům ukazovat cestu v labyrintu učenosti, používaje přitom alegorického srovnání s antickou bájí o Theseovi a Ariadně.

Zatímco první třída měla položit základy poznání věcného a jazykového (latiny), úkolem druhé třídy mělo být seznámení se soustavou (strukturou) věcí a latinského jazyka. Komenský to vykládá v druhé řeči De utilitate accuratae rerum nomenclaturae (O užitečnosti přesného pojmenování věcí; De utilitate nomenclaturae). Názvy věcí (slova) mají být srozumitelné a musí jít ruku v ruce se znalostí věcí.

 

 

 

 

Třetí třída měla gramatickou znalost latiny doplnit řečnickou a slohovou dovedností, jíž se týká třetí řeč De eleganti elegantiarum studio (O vytříbeném studiu slohu; De elegantiarum studio). Na její závěr Jan Amos kárá uherské studenty pro lenost a nechuť k práci a snaží se je vyburcovat z netečnosti.

Těmto třem řečem je předesláno věnování panu Ondřeji z Klobusic, správci rákócziovských statků. V něm se Komenský nejprve dotýká náhlé smrti ušlechtilého Zikmunda Rákócziho a potom prosí Klobusického jako kurátora školy, aby jí nadále věnoval svou přízeň a aby pomohl Komenskému odstranit její nedostatky.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Praha 1915, s. 9-10

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 465-466

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 254-255

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz