MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Kázaní vánoční

Kázání vánoční z figůry proroka Elizea zlé vody jeryšské uzdravujícího vzaté a v druhý den slavnosti církvi české v Lešně učiněné

 


Vznik díla:
1640 Lešno


Vydání:
1763 Berlín, vytištěno spolu s kázáním O vymítání ďábelství

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II


Obsah:

Kázání proslovené Komenským v Lešně o druhém vánočním svátku (26. prosince) 1640. Vyznačuje se neobvyklou svérázností, takže Komenský pokládal za potřebné obhájit, že místo očekávané perikopy z evangelia Matoušova (23, 34-39) o Ježíšově prokletí Jeruzaléma jako vraha proroků překvapivě ke kázání vybral za výchozí text, jak prorok Elíša (Elizeus) uzdravil zlé jerišské vody (2 Kr 2, 19-22).

V textové části kázání Komenský cituje biblický text z uvedené druhé knihy Královské a vysvětluje, že si ho vybral proto, aby z prošlapané cesty uvedl posluchače na pole svatých Písem, v němž se nachází poklad a v něm drahá perla (tj. Kristus), která může být kdekoli objevována. Tak je třeba Krista objevit i v tomto starozákonním textu. Ve výkladové části Komenský text rozvádí. Jericho bylo kvetoucí město blízko Jordánu, které Izraelským po přechodu řeky stálo v cestě a uzavřelo se proti nim. S pomocí Boží se Izraelitům podařilo, že pouhým troubením jejich trub zdi Jericha padly, město bylo vyvražděno, spáleno a zbořeno a Jozue ho proklel. Později vznikl pokus postavit je znovu, ale jeho budování bylo provázeno zlými znameními a jeho prokletí se projevilo tím, že požíváním vody byli obyvatelé stíháni nemocemi a ženy neplodností. Prorok Elíša, kterého si zavolali na pomoc, si od nich vyžádal novou nádobu se solí, kterou s modlitbami vsypal do vody, čímž jedovatost vody ustoupila a vodám i obyvatelům se vrátilo zdraví.

V další části hledá Komenský „jádro pravdy“ textu ve smyslu novozákonním. Elíša je Kristus, zlé vody a jedovaté Jericho znamenají naše nepravosti, nádoba je naše tělo, v níž přebývá duše, sůl je znamením kázně. A Tak Elíša, náš božský spasitel, svou vlastní nádobu, tj. své tělo, naplnil solí přeostré kázně a přinesl ho za nás v oběť. Poslední část obsahuje naučení, které si z toho má vzít každý z nás. Abychom se uzdravili ze svých nepravostí, máme si počínat jako Jeriští. Ale to, co oni konali zevně a tělesně, máme provádět vnitřně, duchovně. Každý z nás je prokletým Jerichem a je potřebí nové nádoby, tj. našeho nového srdce očištěného solí trpělivosti, s jejíž pomocí budeme z nás vyhánět zlo a tím se staneme novými napravenými lidmi. Kázání je ukončeno modlitbou tematicky se vztahující k biblickému textu o Elíšovi.


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 57

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz