MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Judicium Valeriani Magni

/Huldrici Neufeld/ Judicium de Judicio Valeriani Magni Mediolanensis super catholicorum et acatholicorum credendi regula sive Absurditatum echo

 

/Ulricha Neufelda/ Posouzení soudu milánského Valeriána Magni o pravidle víry katolíků a nekatolíků neboli Ozvěna nejapností


Vznik díla:
1644 Elbląg


Vydání:
1644 (Gdaňsk), b.m.

1658 Amsterdam, in: souborné vydání pod titulem De regula fidei


Obsah:

Odpověď na spis Iudicium de Acatholicorum et Catholicorum regula credendi pražského kapucína Valeriána Magni a pokus o logický důkaz ve sporu s ním.

Valerián Magni chtěl získat Komenského pro sjednocení Jednoty bratrské s katolickou církví. Ve své odpovědi na shora uvedený spis Valeriána Magni Komenský chválí v jeho spise, že Magni by chtěl přivodit spásu celému světu, že se skrze podstatné otázky chce dobrat ke kořeni věci a že protivníkovi ukazuje rovněž pozitivní stránku. Naproti tomu se mu nelíbí, že Magni vyžaduje úplné podrobení. Především však upozorňuje na tři problémy, které činí sjednocení s katolickou církví nemožným: že Magni staví autoritu církve a papeže nad Bibli, že jen katolická církev je oprávněna vykládat tajemství Písma a že zázraky, které se staly v katolické církvi, jsou svědectvím její pravověrnosti. Komenský sice nepopírá možnost těchto zázraků, ale připisuje je všemohoucnosti Boha, nikoli zásluhám jednotlivce. Komenského spis byl vydán r. 1644 anonymně pod pseudonymem Ulrich Neufeld.

Tím, co bylo výše vylíčeno, však spor s Valeriánem Magni skončen nebyl a pokračoval další polemikou (Judicium Neufeldii). Obě byly později sloučeny v knize De regula fidei judicium duplex (Dvojí posudek o pravidle víry), vydané r. 1658 v Amsterdamu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha l932, s. 358-364

M. Blekastad, Comenius. Oslo – Praha 1969, s. 386-387

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 412, 431, 432

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 222-223

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz