MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Janua lingvarum

Janua lingvarum reserata sive Seminarium lingvarum et scientiarum omnium, hoc est Compendiosa Latinam (et quamlibet aliam) lingvam una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis autem mille comprehensa

 

Dvéře jazyků otevřené neboli Štěpnice všech jazyků a věd, to jest Úsporný postup k osvojení latinského (a kteréhokoliv jiného) jazyka spolu se základy všech věd a dovedností, shrnutý do sta oddílů a do tisíce vět


Vznik díla:
1628 – 1631 Lešno


Vydání:
První verze:

1631 Lešno

1633 Lipsko a Gdaňsk

1633 Lešno, česká verze

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I, čes. verze

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I

Druhá verze:

1649 Lešno

1652 Blatný Potok

1666 Amsterdam

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1959 Praha, J. Červenka, Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata

(synoptické vydání šesti autentických textů Januy)

 

 

 


Obsah:

Komenský si byl vědom neúspěšnosti dosavadních učebnic latinského jazyka. Příčinu toho spatřoval v didaktické chybě autorů nespojujících slova, věty a jazyk vůbec s poznáním věcí, jež slova, věty a jazyk mají označovat a podle potřeby vykládat. Z této úvahy vznikla jeho učebnice. Byla určena pro mládež na gymnáziích. Obsahovala pod stem titulů asi 7.500 vybraných slov v tisíci větách. Latinské texty jsou seřazeny podle předmětů, o nichž jednají, a vedle nich je v dalších vydáních umístěno jejich znění v národním (mateřském) jazyce, popřípadě ve více národních jazycích.Teprve tehdy, když byly slovo či text náležitě pochopeny v jazyce mateřském, má se přecházet k slovu či textu latinskému (případně k textu jiného jazyka umístěného souběžně v dalším vedlejším sloupci). Jde tedy o jakousi moderní konverzaci, kde autor nejen učí jazyku, ale zároveň podává věcné poučení z přírody a z nejrůznějších oborů lidského života a práce. Tím současně usnadňuje jazykové učení. Kdo se naučil textu Januy, ovládl nejen zásobu nejdůležitějších slov a vět, ale měl také přehled poznatků o celém světě. Ještě za života Komenského se stala tato učebnice pro svou praktičnost velmi rozšířeným dílem a dočkala se velkého počtu vydání a úprav. Komenský ji napsal rovněž jen česky a vydal r. 1633 v Lešně jako Dvéře jazyků odevřené (Dvéře). Její cenu poznali i jezuité. Roku 1667 ji vydali v Praze tiskem (latinsko-německo-česky) a zavedli ji do svých škol. S původní Januou nebyl Komenský spokojen (první verze), a proto ji upravil (druhá verze).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii opera omnia, sv. 15/I. Praha 1986, s. 482-488

J. Červenka, Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata. Commentatio p. V-XLIII. Praha, 1959

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 438-439

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 161-168

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 247-248

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz