MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Instructio profecturis

Instructio profecturis e Majore Polonia in Lithvaniam ad uniformitatem rituum cum ecclesiis Minoris Pol(oniae) et M(agni) D(ucatus) L(ithvaniae) tractandam a senioribus et consenioribus Confessionis Bohemicae Lesnae 2 Julii 1633 congregatis data

 

Pokyny vyslaným z Velkopolska na Litvu k jednání o sjednocení obřadů s církvemi Malopolska a Velkoknížectví litevského, dané jim seniory a konseniory českého vyznání, shromážděnými v Lešně 2. července 1633


Vznik díla:
1633 Lešno


Vydání:
1633 Lešno

1910 Jurjev, in: J. Kvačala, Analecta Comeniana


Obsah:

Instrukce zplnomocněncům lešenské jednoty, vyslaným do Orly na jednání s ostatními polskými a litevskými bratrskými církvemi o obraně proti útočnému katolictví.

Na počátku 17. století utrpěla Jednota bratrská v Polsku citelné ztráty rozšířením působnosti jezuitského řádu. Ohroženi byli i luteráni a reformovaní. Bratrští kněží žádali na seniorech, aby pracovali na shodě a jednotě bratří českých, moravských, malopolských a litevských s velkopolskými. Malopolští a litevští souvěrci svolali za tím účelem jednání do litevské Orly na 24. srpen 1633. Bratrská synoda v Lešně se usnesla vyslat tam své zástupce a několik jejích mluvčích vypracovalo pro ně za spoluautorství Komenského směrnice, jak mají při jednání postupovat.

V této latinské instrukci byl kladen důraz na to, aby byl na prvním místě udržen osvědčený dosavadní řád české Jednoty. Co se týče obřadů, mohou se učinit ústupky, ukáže-li se něco lepšího. Z kancionálu je možno vypustit písně málo známé, nahradit je vhodnými z polských zpěvníků a přidat k nim překlady žalmů. Obšírněji byl rozepsán rozdíl v obřadech jednotlivých bratrských církví v Polsku a na Litvě.

K úplné dohodě na tomto shromáždění nedošlo. Roku 1634 na synodě wlodawské, kde byl přítomen i Komenský, bylo ujednáno spojení s polskou církví reformovanou. Teprve o deset let později bylo na obnoveném jednání v Orle dosaženo úmluvy o jednotnosti v obřadech, ve společné polské agendě, společném zpěvníku a zachování starého řádu české Jednoty bratrské, jenž byl stanoven jako ideál.

 


Poučení o díle:

J. Kvačala, Analecta Comeniana. Jurjev 1910, s. 1-12

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 230-231

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz