MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Informatorium školy mateřské

Informatorium školy mateřské, to jest Pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami, i skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své nejdrážší svůj klénot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají


Vznik díla:
1629 – 1632 Lešno


Vydání:
1633 Lešno v něm. překladu

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I, latinsky pod názvem Schola infantiae

1858 Praha, česky

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, souběžně český,

latinský a německý text

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I, česky

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11, česky a německy

 

 

 


Obsah:

Podává ve 12 kapitolách systém dětské výchovy v rodině pro předškolní dobu do šesti let, ba i pro dobu těhotenství, určený matkám, chůvám a pěstounům pro výchovu bez učitele. Úvodní část zdůrazňuje potřebu vzdělání a výchovy od počátku vývoje člověka. Vlastní informační část poučuje o výchově tělesné, intelektuální, mravní a náboženské. Induktivní a cyklickou metodou podává základní vědění a připravuje děti pro přechod na školu obecnou (národní). Vyznačuje se psychologickou hloubkou a vhodnými radami, čímž předčí Didaktiku (Didaktika). Ukládá rodičům péči o zdraví dětí a doporučuje pro ně hry a volný pohyb. Zdůrazňuje pěstování smyslů a pozorování okolí. To jsou požadavky původní, představující ve své době novum.

Je to jedna z knih Komenského, která si dodnes zachovala životnost. František Drtina, spolupracovník T. G. Masaryka a první ministr školství Československé republiky po r. 1918, nazval Informatorium „zlatou knihou matek“. Původní česky psaný rukopis byl nalezen v Lešně českým komeniologem Antonínem Gindelym r. 1856 a byl vydán poprvé česky r. 1858. Viz hesla Informatorium der Mutterschul a Schola infantiae.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 265-269

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. Praha 1958, s. 19-20

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 436-437

J. V. Novák – J. Hendrich, J. A. Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 155-158

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV. Brno 1913, s. 460-464

D. Čapková, Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha 1968, s. 69-74

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 246-247

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz