MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Independentia

Independentia, aeternarum confusionum origo. Nationali in Anglia synodo anno 1648 congregandae spectamini oblata et typis 1650 Lesnae descripta

 

Nezávislost, původ všech zmatků. Předložená k prohlédnutí národní synodě, jež se měla v Anglii sejít roku 1648 a vytištěná 1650 v Lešně


Vznik díla:
1648 Lešno


Vydání:
1650 Lešno

1661 Amsterdam


Obsah:

Je to spisek poslaný do Anglie národní synodě za účelem zmírnění zášti a sporů mezi anglickými náboženskými stranami a na povznesení křesťanské lásky mezi nimi. V první polovině 17. století vystoupila v Británii kromě anglikánské (episkopální) a presbyteriánské církve sekta nezávislých čili independentů. Ti za zdroj víry uznávali pouze Písmo, odmítali hierarchii a nesouhlasili se zasahováním státu do záležitostí náboženské víry. Spor, který roku 1644 vypukl mezi presbyteriány a independenty, se rozšířil a vedl k občanské válce, jež znemožnila rozvoj pansofických snah v Anglii. Komenský, který pro nepříznivé poměry již v roce 1642 opustil tuto zemi, pozoroval se zneklidněním tento vývoj a chtěl tímto způsobem přispět k uklidnění britských poměrů. Kritizuje učení nezávislých. Vykládá, že idea nezávislosti je nesprávná. Jako existuje závislost v přírodě, tak je nutná i v etice, náboženství a politice. Na Bohu závisí všechny věci. Tato podrobenost je taková, že jedna věc je podřízena věci jiné. Komenský napomíná všechny tři strany k umírněnosti a snášelivosti. Presbyteriánům staví před oči, že jejich horlení proti biskupskému zřízení není rozumné a neshoduje se s Písmem. Episkopály napomíná, aby nezneužívali biskupského úřadu. Vřelými slovy se distancuje od sporů vůbec.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 421-423

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 245-246

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz