MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Historia profana

Historia profana sive politica

Historie světská neboli politická


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1965 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 23

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 9/I

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, výbor, čes. překlad D. Čapková


Obsah:

Je to přípravný materiál k jedné z učebnic, které Komenský sestavoval jako učitel lešenského gymnázia. Neúplně dochovaný rukopis se jako součást tzv. Leningradského sborníku spisů J. A. Komenského nalézá ve Veřejné knihovně Saltykova-Ščedrina v Petrohradě spolu s jinými spisy: Geometria, O vycházení a zapadání přednějších hvězd..., O poezi české, Cosmographiae compendium a Prima philosophia. Má 46 stran a je nejrozsáhlejším spisem tohoto sborníku. Vznikl úpravou díla Daniela Parea Universalis historiae prophanae medulla (Jádro všeobecné světské historie).

Po předcházející definici světské historie a říše začíná vyprávění této učebnice dějepisu stavbou babylónské věže a pokračuje dalšími událostmi z dějin chaldejských a babylónských. K nim jsou souběžně připojeny události z dějin egyptských, řeckých, foinických, sicilských a římských. Spisek končí římským králem Ankem Martiem. Historické záznamy jsou prokládány odstavci nazvanými Axiomata. Jsou to "okřídlená rčení" nebo myšlenky převážně antických spisovatelů, morálně hodnotící uváděnou historickou látku.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 9/I. Praha 1989, s. 365-368

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 37-40

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 244

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz