MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Haggaeus

Haggaeus redivivus, to jest Křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského babylónského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu Božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem Božím napomenutí


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1893 Praha

1912 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII

1952 Praha, pod titulem Obnova církve

1921 Tábor

1971 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 2

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI


Obsah:

Je to teologický, irénický, ale především nápravný traktát Komenského. Vznikl na počátku roku 1632, kdy politická situace po dobytí Prahy saským vojskem za vítězného postupu Švédů dávala českým exulantům naději na návrat do vlasti. Bratrský synod, konaný v Lešně v říjnu 1632, jednal o vydání tohoto spisu Jednotou. Avšak válečný obrat v neprospěch protihabsburské koalice zmařil toto vydání. Dílo zachycuje pokleslý stav české země a evangelické strany a srovnává jej se situací Izraele při návratu z babylónského zajetí, kdy prorok Haggaeus kárá židovské kněze, knížata a lid, žijící v blahobytu a zanedbávající stavbu nového chrámu. Komenský ve spise konstatuje úpadek v českých zemích a ústy proroka Haggaea vybízí světskou vrchnost, církev a lid ke svornosti, mravní očistě a obnově společnosti. Zároveň předkládá zásady, jimiž se mají přitom řídit. Jako obvykle nevystupuje Komenský ve spise sám, osobně, ale dává se zastoupit, v tomto případě starozákonním prorokem.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 2. Praha 1971, s. 369-371

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 85-87

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII. Brno 1912, s. 159-163

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 241-242

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz