MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Grammatica vernacula

Januae lingvarum novissimae clavis, Grammatica Latino-vernacula

Klíč k nejnovějším Dvéřím jazyků, Mluvnice latinská i národní


Vznik díla:
1649 Lešno


Vydání:
1649 Lešno, in: Latinae lingvae Janua reserata...

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II

1957 Praha, Opera didactica omnia II, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III


Obsah:

První verze mluvnice ke Dveřím jazyků (Janua – Tür), sestavená Komenským pro potřebu opravy švédských škol. Je důležitá srovnáváním latiny se současnými živými jazyky. V textu hojně odkazuje na připojené Poznámky (Annotationes super Gramm.), v nichž odůvodňuje své novoty a upozorňuje učitele na to, čeho mají dbát. Grammatika je spis velmi cenný pro poznání Komenského jako jazykového teoretika.

V sestavě spisu se Komenský sice řídil latinskou mluvnicí Gerharda Jana Vossia, uznávaného odborníka v tomto oboru, ale v mnohém sám zasáhl, měnil pořadí, definice a pojmenování, aby žákům usnadnil učení a aby knihu přizpůsobil své nové metodě. Gramatiku dělí na tři části, z nichž první je teoretická, další dvě praktické. Jsou to. 1. etymologie (nauka o původu slov), 2. syntaxis (nauka o větě) 3. orthoepeia (nauka o správném projevu), kterou zase rozčleňuje na orthotonii (nauku o správné výslovnosti) a orthografii (nauku o správném psaní). Etymologie pojednává o vlastní mluvnické látce počínaje částmi řeči až po umělou periodu. Syntaxis učí článkování hlásek, jejich skládání ve slabiky a slova, skloňování a časování. Autor upozorňuje i na analogické tvary jiných jazyků, němčiny i češtiny. V této části mluvnice je látka rozdělena ve tři sloupce: v prvních sloupcích jsou příklady, vedle ve druhých sloupcích výjimky a ve třetích odkazy na věty v textu. Třetí část (orthoepeia) začíná výslovností a psaním hlásek, přechází na slabiky jako základ prozódie, na slova, věty a obvětí (periody).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Annotationes super Grammaticam Novam Ianualem, in: Opera didactica omnia II. Amsterodam 1657, s. 432-456

Totéž, Praha 1957, (fototyp.)

J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 419

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 314-316

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz