MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Geometria

Geometria theoretica. Secunda pars Geometriae Geodesia dicta

Geometrie teoretická. Druhá část Geometrie, nazývaná Geodesie


Vznik díla:
1628 – 1630 Lešno


Vydání:
1963 Praha, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 22

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12

1942 Praha, Geodézie, in: Zeměměřičský obzor 3 (30), s. 171-173,

čes. překlad K. Čupr

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V,

čes. překlad J. Kyrášek a D. Čapková-Votrubová

 

 

 


Obsah:

Komenského latinsky psaná učebnice v době, kdy byl učitelem lešenského gymnázia. Rukopis je dochován jako součást tzv. Leningradského sborníku spisů J. A. Komenského ve Veřejné knihovně Saltykova-Ščedrina v Petrohradě spolu s jinými spisy: O vycházení a zapadání přednějších hvězd..., O poezi české, Cosmographiae compendium, Prima philosophia a Historia profana sive politica.

Spis byl Komenským složen pro školní potřebu. Obsahuje dva díly: první o teoretickém měřictví v jednotlivých kapitolách jedná o geometrii obecně, o bodu a čáře, o úhlu, o útvaru, kružnici, trojúhelníku a tělese. Druhý díl týkající se zeměměřičství, tj. měřictví v praxi, poučuje o stavbě geometrického kvadrantu a jeho užívání, o geometrických mírách, o měření délky, výšky a hloubky a měření výšky stínem a zrcadlem.

Spis je didakticky zaměřen a představuje rané stadium názorů autora. Uplatňuje požadavek Didaktiky (Didaktika), aby se přírodní vědy staly součástí vyučování. Obsahově je překonán, ale zaslouží pozornost didaktickým uspořádáním učiva: nepředkládá žákům pouze poučky, ale požaduje, aby učivo řešili na příkladech. Deduktivní postup je určen pro vyspělejší žáky.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 33-36

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 15-21

J. Kyrášek, Poznámky ke spisu Geometria, in: Archiv pro bádání o životě a díle a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 24, 1970, s. 146-150

D. Čapková, Poznámky ke spisu Secunda pars Geometriae Geodesia dicta, tamtéž, s. 33-36

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz