MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Gentis felicitas

Gentis felicitas speculo exhibita iis, qui num felices sint et quomodo fieri possint, cognoscere velint. Ad Serenissimum Transylvaniae Principem Georgium Racoci

 

Štěstí národa, jako zrcadlo nastavené těm, kteří by chtěli zvědět, jsou-li šťastni a na jaký způsob by s jimi mohli stát. Nejjasnějšímu vládci Transylvánie Jiřímu Rákóczimu


Vznik díla:
1654 Blatný Potok


Vydání:
1659 bez uvedení místa, anonymně

1902 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenskéh II, s. 263-286

1956 Praha. Gentium salutis reparator. Posel míru a blaha národů, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Hendrich a M. Klučka

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI,

čes. překlad M. Klučka


Obsah:

V tomto spisku Komenský nejprve podává proslulou definici národa jako lidu téhož kmene, bydlícího v téže zemi, mluvícího týmž jazykem a poutaného k sobě vzájemnou láskou, svorností a snahami o obecné dobro.

Podmínkou k tomu je přiměřený národní blahobyt, kterážto otázka je naléhavá v případě zaostalých Uher. Důležitý je problém znalosti hospodářství, zejména řemesel a obchodu, dobře uspořádaného vzdělání a školství, reformace (ta nemá být povrchní, ale vnitřní) a konečně moudré mezinárodní politiky, v níž má být novým Davidem Jiří II. Rákóczi.

Komenský chtěl na sedmihradském případě naznačit, v čem záleží štěstí kteréhokoli národa.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 251-255

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho života spisy. Praha 1932, s. 489-494

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 61-63

Gentium salutis reparator. Posel míru a blaha národů. Praha 1956, s. 131-142 (doslov)

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 239-240

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz