MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

František Palacký

(1798 – 1876)

Historik, politik, filozof.

 

„Ode mládí neznal jsem tužby vřelejší ani vyšší pro vezdejší život svůj, nežli abych posloužil milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho, ve kterémžto by jako v zrcadle poznal sebe sám a spamatoval se v tom, čeho mu potřebí jest“

(Předmluva k českému vydání Dějin národu českého, březen 1848).

 

 

Středoškolská studia absolvoval v Trenčíně a pokračoval na lyceu v Prešpurku (Bratislavě). Původně se chtěl věnovat literatuře a estetice, ale záhy přijal poznání – motivován především „tužbou prospět svému národu“ a ovlivněn německou a anglickou filozofií a historiografií – a rozhodnutí, že svoje vlastenectví musí opřít především o důkladné prozkoumání národních dějin. Tomuto rozhodnutí pak přizpůsobil veškeré svoje životní usilování. Od roku 1823 žil v Praze, zapojil se do činnosti Společnosti nauk i Vlastenského musea vědecky i organizačně. Roku 1848 se stává také aktivním politikem. Spoluzaložil Časopis českého muzea (1827), inicioval zřízení Matice české (1831). Výklad českých dějin koncipuje jako střet slovanského (demokratického) a germánského (násilného) živlu. Vrcholem demokratického českého ducha je husitství a reformace. Dějiny národa pojímá Palacký šířeji než jeho předchůdci, nejsou mu jen řadou faktů a dat událostí, ale „ve vyšším smyslu zřetězený organický celek skutečností, jako je tomu vždy a všude v přírodě“ (F. Kutnar). Z tohoto výkladu se pak odvíjela i jeho aktivita politická, stal se „tvůrcem politického programu liberálního měšťanstva“ (F. Kutnar), zastáncem české autonomie a federativní organizace habsburského státu.

S osobností Komenského se setkal jako historik a vlastenec. Roku 1829 vydal v Časopise českého muzea Komenského životopis. Komenského díla, která byla známa v době Palackého života, zapadala dobře do jeho koncepce.

 

 

 

 

Z díla:

 

Přehled dějin krásovědy. O krasovědě. O krasocitu. Prešpurk, 20. léta 19. století

Geschichte von Böhmen, 1836 – 1867

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě (1848 – 1867, 1870 – 1872, třetí přepracované a doplněné vydání připravil Josef Kalousek 1876 – 1878)

Über Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung in Böhmen, 1829

Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527, 1829

Idea státu rakouského, 1865

Četné edice archiválií a pramenů

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz