MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ferdinand II. Habsburský

(1578 – 1637)

 

Český král od roku 1617, uherský král od roku 1618, od roku 1619 římskoněmecký císař z rodu Habsburků.

 

V roce 1619 byl odmítnut většinou stavů a českým králem se stal Fridrich V. Falcký. Po porážce stavovského povstání nechal představitele stavů popravit (1621), roku 1627 vydal Obnovené zřízení zemské, kterým byla omezena pravomoc sněmu, nastolen tvrdý absolutismus a důsledná rekatolizace země (hromadná emigrace nekatolíků). S pomocí Maxmiliána Bavorského a zásluhou Albrechta z Valdštejna dosáhl značné vojenské úspěchy v třicetileté válce. Po vydání restitučního ediktu v roce 1629 propustil ze služeb Albrechta z Valdštejna, ale po saském vpádu do Čech jej povolal zpět, načež jej v únoru 1634 nechal jako zrádce popravit. Roku 1635 uzavřel Ferdinand II. pražský mír s kurfiřtem Janem Jiřím Saským.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz