MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Eruditio I Vestibulum

Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum, rerum et lingvarum fundamenta exhibens

 

Školního vzdělávání část prvá, Předsíň, předkládající základy věcí a jazyků

(části: Johannes Comenius Stephano Tolnai ...; Vestibulum lingvarum; Rudimenta grammaticae; Repertorium vestibulare; De instituendis ... exercitiis)


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Levoča

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III; bez paralelního maďarského znění

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.); bez paralelního maďarského znění

 

 

 


Obsah:

Jde o učebnici latiny pro začáteční, první třídu z trojdílného cyklu učebnic pro trojtřídní latinskou školu v Blatném Potoku (viz heslo Eruditio I-III).

V předmluvě k učiteli Štěpánu Tolnaiovi, který vedl 1. třídu, je obsažena osnova trojtřídní latinské školy. Textová část je paralelní maďarsko-latinská. Má 500 vět rozdělených do deseti kapitol, v nichž se podává přehled názvů věcí a jejich částí – podstatná jména; výměry věcí – přídavná jména; mínění o věcech – zájmena; pohyby věcí a lidské činnosti – slovesa; způsoby činností a trpností – příslovce; okolnosti věcí a dějů – předložky; souvislosti věcí a dějů – spojky; výrazy citů – citoslovce a násobení jmen a sloves jako úvod k etymologickému slovníku Dveří jazyků (Eruditio II Janua). Gramatika o dvanácti kapitolách začíná hláskami (abecedou) a slabikami a pokračuje podstatnými a přídavnými jmény a zájmeny s jejich skloňováním, slovesy s jejich časováním, krátce jedná o příslovcích, předložkách, spojkách a citoslovcích, o odvozování a skládání slov a uvádí patnáct příkladů, jak sestavovat větu. Poslední kapitola předkládá ukázku, jak souvětím vyjádřit myšlenku. Repertorium je abecední seznam latinských slov, kde ohýbací slovo je opatřeno genitivem singuláru, rodu nebo minulým tvarem dokonavým a supinem i číslem věty v textu, ve které se vyskytuje.

V Připomenutí učiteli jsou dány některé metodické pokyny. Učebnice je sestavena promyšleně, ale je příliš obšírná.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha l932, s. 461-463

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 237-238

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz