MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Epistula ad Fortium Erasmumque

Fortii Erasmique libellis praemissa Epistula dedicatoria

Dedikace předeslaná knížkám Fortia a Erasma

 


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

 


Obsah:

Kratičká předmluva, kterou Komenský předeslal vydání spisků Joachima Fortia Ringelberga De ratione studii liber (Kniha o metodě studia) a Desidera Erasma Rotterdamského De ratione studii tractatus (Traktát o metodě studia), vydaných společně v Blatném Potoku r. 1652.

Fortius nabádá k práci a usilovnému studiu. Ve škole má žák vedle trivia a kvadrivia získat znalosti řečtiny, dějepisu, kosmografie a geografie, ale i práv, mediciny a teologie. Studia má završit spisováním na témata z uvedených oblastí. Radí, jak trávit čas denní i noční, nezahálet, cvičit, cestovat. Erasmovo pojednání má dvě části. V první se mluví o vědění věcném a slovním. Je třeba učit se gramatice latinské a řecké a na četbě autorů se učit výmluvnosti a slohu. Důležité je cvičit paměť, memorovat. V druhé části se uvádějí klasikové, které je nutno číst, a podávají se náměty k mluvním a písemným cvičením.

 

 

 

 

Obě dílka, Fortiovo i Erasmovo, vydal Komenský ve společném svazečku v knížecí tiskárně Rákócziů v Blatném Potoku pod názvem Ioachimi Fortii Ringelbergii De ratione studii liber vere aureus (Joachima Fortia Ringelberga vskutku zlatá kniha o metodě studia). Předeslal jí předmluvu pod titulem Omnibus per gentem Hungaricam bonarum literarum studiosis, e nobilitate et aliis, sapientiae amorem optat J. A. C. (Všem z uherského národa, ze šlechty a jiným, kdo usilují o důkladné vědění, lásku k moudrosti přeje J. A. K.). Připsal ji studentům tamější školy jako jeden z prostředků, jak je vyburcovat z jejich netečnosti. Nejprve vítá, že někteří z nich po přečtení Fortiovy knížky, kterou spatřili u Komenského, žádali, aby byla vytištěna a rozšířena. Komenský rád přijímá tyto podněty a zdůrazňuje, že bude štěstím, zdomácní-li u nich v Uhrách podobné dobré knížky. Vyzývá studenty, aby jako žáci a dospělí pomáhali jejich vydávání a aby jimi zaplňovali školy, umělecké a vědecké ústavy, aby je sami měli po ruce a aby se jimi nejen sami řídili, ale také vzájemným soutěžením v této věci podněcovali sebe i spoluobčany, aby ochabnutí a lenost byly vymýceny z uherské společnosti.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 290-291

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s. 41-43

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 239

 

 



kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz