MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Enoch

Enoch, to jest O stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové Pán Bůh k sobě bere. Vysvětlené kázaním léta 1656, v neděli 1. po Mudrcích učiněným od K. J. A. K.


Vznik díla:
1656 Lešno


Vydání:
1656 Lešno

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II


Obsah:

Kázání o správném životě. Připojena krátká modlitba nazvaná Vzdychání k bohu Enochů pobožných. Komenský si vybral neobvyklý motiv ze Starého zákona. Enoch, syn Jaredův a otec Matuzalémův, „sedmý od Adama”, byl stár 365 let a chodil stále s Bohem. Ten si jej nakonec vzal k sobě.

Komenský vykládá, jak Kristus rozeslal apoštoly, aby hlásali jeho učení všem národům světa. To učení však nespočívá v disputacích, ani ceremoniích a z nich pocházejících svárů, ale má učit cestě života, která vede z temnoty hříchu a smrti ke světlu pravdy a spravedlnosti, a tím do nebe. Tak mají postupovat i Kristovi nástupci, a to živým slovem i písmem, nejlépe však dobrým příkladem. Také Komenský se snaží hlasem i perem plnit toto poslání, čehož důkazem je právě toto kázání o Enochovi, napsané v osudném roce 1656, kdy ze všech stran se stahují mračna války, volající k pokání. Tuto cestu života ukazují kromě Krista i jiní lidé. Z nich nejzářnějším příkladem byl Enoch, který řádně plnil své životní povinnosti v neustálé zbožnosti a oddanosti Bohu. Tak mají jednat i Enochové z českého a moravského národa – konat poctivě práci, k níž byli životem určeni, a to se srdcem čistým a odevzdaným Bohu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 512

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 56-57

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 236

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz