MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ecclesiae historiola

Ecclesiae Slavonicae ab ipsis apostolis fundatae, ab Hieronymo, Cyrillo, Methodio propagatae, Bohema in gente potissimum radicatae et in Unitate fratrum Bohemorum fastigiatae brevis historiola

 

Kratičké dějiny slovanské církve, založené samými apoštoly, rozšířené Jeronýmem, Cyrilem a Metodějem, nejsilněji zakořeněné v českém národě a završené v Jednotě bratří českých


Vznik díla:
1660 Amsterdam


Vydání:
1660 Amsterdam ve sborníku De bono unitatis

1893 Praha, Stručná historie církve slovanské, čes. překlad J. Bidlo

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, čes. překlad J. Hendrich


Obsah:

První (úvodní) díl sborníku De bono unitatis obsahuje stručné dějiny slovanské církve na české půdě od jejího založení až do tragických událostí po bitvě na Bílé hoře.

Autor nejprve odvozuje počátky slovanské církve od doby apoštolské.

Jeroným přeložil Písmo do jazyka slovanského a všichni Slované přijali křestanství až v 8. stol. po Kr. Křesťanství přišlo z Cařihradu, a proto byl slovanský jazyk bohoslužebným jazykem až do zřízení pražského biskupství, kdy nastoupila latina. Čechové si vyžádali od papeže používání slovanštiny, která byla v bohoslužbě zakázána až papežem Řehořem VII. Dále Čechové odmítali celibát a přijímání pouze pod jednou způsobou.

Potom autor pojednává o předchůdcích Husových, o Husovi a husitském hnutí a o vzniku Jednoty bratrské. Líčí její pohnuté osudy a pronásledování. Vydává pochvalné svědectví o jejím řádu a kázni, vypravuje o Rudolfově Majestátu a končí líčením neblahých následků bitvy na Bílé hoře.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 305-311

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 209-211

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 235-236

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz