MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Dilucidatio

Conatuum pansophicorum dilucidatio in gratiam censorum facta

Objasnění pansofických pokusů, zpracované k získání přízně posuzovatelů


Vznik díla:
1638 Lešno


Vydání:
1639 Londýn

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1892 Praha, in: čas. Komenský (na pokračování v jednotlivých číslech),

čes. přek. J. Šmaha

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1975 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII, čes. překlad J. Červenka

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II

 

 

 

 


Obsah:

Pansofické pokusy Komenského (pansofie) vzbudily ve veřejnosti několik kritických hlasů a také u jeho souvěrců v Jednotě bratrské vyvolaly pochybnosti o jeho pravověrnosti. Polský šlechtic a bratrský kněz Hieronym Broniewski ve spise Annotatiunculae quaedam in Praeludia Comeniana ad Portam sapientiae (Některé poznámky ke Komenského Předzvěstem k Bráně moudrosti) prohlásil Komenského spisy, jež měl v ruce jako dosud nevydané rukopisy, za díla hemžící se kacířstvím. Jan Amos byl nucen hájit se před bratrskou synodou. Svou obranu dal vytisknout pod shora uvedeným titulem a dosáhl schválení bratrských cenzorů.

V úvodu dokládá Komenský příklady z Bible, že sám Bůh vede člověka k moudrosti. Poukazuje na to, že jeho záměrem bylo shromáždit roztroušené pravdy ze všech oborů, uspořádat je v celek a dát je ve prospěch škol. Cesty moudrosti jsou rozmanité, ale lze pochybovat, že by cíle dosáhl jednotlivec bez pomoci jiných. Je politováníhodné, že se tyto snahy setkávají s neuznalostí zvláště v době, kdy zuří ve světě válka a kdy aspoň vědy by měly být ušetřeny sporů. V další části mluví o změně názvu své pansofické knihy na „Chrám křesťanské vševědy“. Chce tak učinit proto, aby rozptýlil podezření, že směšuje božskou moudrost s moudrostí lidskou. Nakonec uvádí názvy jednotlivých částí spisu.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II. Praha 1989, s. 402-407

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII. Praha 1975, s. 37-39

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I. Brno 1914, s. 391-399

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 300-303

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 291-292

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz