MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Didactica magna

Didactica magna universale omnes omnia docendi artificium exhibens sive Certus et exquisitus modus per omnes alicujus Christiani regni communitates, oppida et vicos tales erigendi scholas, ut omnis utriusque sexus juventus nemine usquam neglecto literis informari, moribus expoliri, pietate imbui eaque ratione intra pubertatis annos ad omnia, quae praesentis et futurae vitae sunt, instrui possit compendiose, jucunde, solide. Ubi omnium quae svadentur fundamenta ex ipsissima rerum natura eruuntur, veritas artium mechanicarum parallelis exemplis demonstratur, series per annos, menses, dies, horas disponitur, via denique in effectum haec feliciter deducendi facilis et certa ostenditur

 

Veliká didaktika poskytující všeobecný návod na učení všech lidí všem věcem neboli Jistý a přesný způsob, jak ve všech společenstvech, městech a obcích kteréhokoliv křesťanského království zřídit takové školy, aby bylo možno veškerou mládež obojího pohlaví, aniž by někde někdo zůstal zanedbán, vybavit vzděláním, zušlechtit v mravech a naplnit zbožností, a tím ji během let dospívání úsporně, příjemně a spolehlivě vyzbrojit pro všechno, co náleží k tomuto i k budoucímu životu. Z nejvlastnější přirozenosti věcí se tu těží základy, paralelními příklady řemesel se dokazuje pravdivost, na roky, měsíce , dni a hodiny se tu rozvrhuje pořadí všeho toho, co se tu doporučuje, a konečně se tu ukazuje snadná a jistá cesta, jak to vše šťastně dovést k dobrému výsledku


Vznik díla:
1633 – 1638 Lešno


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV,

synopticky s. českou Didaktikou

1938 Brno, Jana Amosa Komenského veškeré spisy,

sv. IV, odd. 2, 2. vyd.

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1905 Praha, čes. překlad A. Krejčí

1958 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I,

čes. překlad A. Krejčí, J. Hendrich

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I

 

 

 


Obsah:

Po zmaření nadějí českých exulantů na návrat do vlasti a úspěchu učebnice Janua lingvarum Komenský na základě promýšlení vlastních školských zkušeností z učitelského působení na lešenském gymnáziu vytvořil latinsky psanou Velkou didaktiku (Didactica magna). Základem byla sice česká Didaktika, ale není to její pouhý překlad. Autor tu zpracoval v jednotnou knihu všechna pojednání vztahující se ke všeobecnému vychovatelství. Použil české Didaktiky (Didaktika), Ráje církve (Ráj cirkve) a Navržení krátkého o obnovení škol v Kralovství českém (Navržení krátké). Z Navržení se stala teoretická kapitola, podstatně zkrácená a zbavená přímého vztahu k českým poměrům. Ve srovnání s českou Didaktikou bylo dílo rozšířeno asi o pětinu tím, že byly přidány kapitoly podrobně rozvádějící školskou organizaci. Nebylo již adresováno českému národu a jeho školské reformě, ale celé Evropě, ba světu.

Komenský uveřejnil tento spis až roku 1657 v souboru Opera didactica omnia (ODO) v Amsterdamu. Potom se na něj zapomnělo. Vešel v obecnou známost až v 19. století a svým převratným významem zařadil svého původce mezi nejpřednější pedagogy světa.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I. Praha 1986, s. 436-437

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. I. Praha 1958, s. 23-27

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV. Brno 1913, s. 5-17

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 434-436

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 239-241

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 229

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz