MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Didactica dissertatio

De sermonis Latini studio per Vestibulum, Januam, Palatium et thesauros Latinitatis quadripartito gradu plene absolvendo didactica dissertatio. Cui additur in usum juventutis formatorum de editorum jam in lucem Vestibuli et Januae usu debito informatorium

 

Didaktická rozprava o studiu latinské řeči, jak může být úspěšně završeno ve čtyřech stupních, tvořených Předsíní, Dveřmi, Palácem a pokladnicemi latiny. Pro potřeby vzdělavatelů mládeže je připojeno poučení o správném užívání Předsíně a Dvéří, které už byly vydány


Vznik díla:
1637 Lešno


Vydání:
1638 (Vratislav), b.m.

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I

1886 Praha, J. A. Komenského Sebrané spisy vychovatelské, sv. II,

čes. překlad J. Šmaha

1908 Praha, Sebrané spisy J. A. Komenského, díl 2, čes. překlad A. Krejčí

 

 

 


Obsah:

Komenský napsal tuto rozpravu, když se Vratislavští (Vratislav) rozhodli zavést do svých škol jeho učebnice latiny Vestibulum (Předsíň) a Janua lingvarum (Dveře jazyků). Rozprava měla sloužit jako návod k jejich užívání. Jeho pedagogické a didaktické názory se dále vyvíjely. Nebyl spokojen s prvním vydáním Dveří jazyků a Předsíně a hodlal je přepracovat. Mimo to pojal úmysl uvést učení latině v soulad se svou Velkou didaktikou (Didactica magna), aby čtyřem věkům (dětskému, chlapeckému, jinošskému a mužnému) odpovídaly čtyři stupně latinské výuky pomocí učebnic Vestibulum (Předsíň), Janua lingvarum (Dveře jazyků), Palatium (Palác) a Thesaurus (Poklad) latiny. Rozdělení látky pojal tak, že Vestibulum bude podávat základy gramatiky a slovní zásobu v krátkých větách, Janua gramatiku v pravidelných tvarech a běžná slova ve snadných větách sledujících popis probíraných věcí. Palác by byl důkladnějším rozvedením Januy s důrazem na vyjádření ve vyšším (literárním) slohu a Thesaurus by obsahoval četbu vybraných spisovatelů. Protože byly hotové jen Vestibulum a Janua s připojeným metodickým výkladem, měly by se ještě sestavit učebnice pro další dva stupně, tj. Palatium a Thesaurus Latinitatis (latiny). Přitom určil pro probrání Vestibula půl roku, pro Januu rok, pro Palatium půl druhého a pro Thesaurus tři léta, tedy vcelku šest let jazykového studia. Podle jeho mínění je třeba provést učení latině ve čtyřech třídách, akademii (univerzitě) by náleželo vlastní odborné vzdělání. Později třetí učebnici latiny místo honosného Palatium přidělil přiměřenější název Atrium (Síň).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I. Praha 1986, s. 522-526

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 271-273

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 13-16

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 228-229

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz