MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Delineatio scenographica

Templi pansophici delineatio scenographica omnia ejus interiora summatim depingens

Modelový náčrt pansofického chrámu vykreslující v souhrnu veškeré jeho vnitřní vybavení


Vznik díla:
1643 Elbląg


Vydání:
1957 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 16, č. 2, s. 127-134

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Je to zlomek pojednání o nutnosti, možnosti a snadnosti pansofie. Souvisí se spisem Pansophiae diatyposis (Náčrt pansofie). Byl nalezen v Hartlibově pozůstalosti jako opis původního rukopisu, provedený neznámou rukou (Samuel Hartlib). Zlomek se skládá ze dvou částí. V první části (předmluvě) Komenský vykládá, že poté, co vystoupil se svou Templi Pansophici Ichnographiae et orthographiae delineatio (Modelový náčrt pansofického chrámu), musí říci to, co Seneca ústy svého Lucilia: Nepožaduji od tebe víc, než na co svou námahou stačíš. Základy tebou položené zaujaly mnoho místa. Dokonči jen to, o co ses pokusil, a vylož to, cos měl na mysli.

V druhé části, nadepsané Pansophiae Templi propylaeum seu Vestibulum (Předbrání čili Předsíň chrámu pansofie), prohlašuje a odůvodňuje, že pansofie je nutná, možná a snadná. Nutná je proto, že všichni, kdo se narodili jako lidé, mají se vynasnažit o moudrost, aby tím dokázali, že jsou lidé a ne nerozumní tvorové, že jsou stejně obdařeni nesmrtelnou duší a že byli stejně připuštěni ke společnému divadlu světa. Možná je proto, že Bůh chce, abychom věděli všechno, co je v tomto životě. Je tedy třeba učit se a učit všemu, co nám napsané předal ve svých knihách. Snadná je, aby se všichni učili a aby se učilo všemu a v úplnosti, jelikož Bůh stvořil věci (svět) a zrcadlo věcí (světa) – naši mysl a obdařil je vzájemnou poměrností, aby veškerenstvu věcí odpovídala schopnost pojmout je v sebe.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 262-266

G. H. Turnbull, Komenského Pansophiae diatyposis a její pokračování. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 16, 1957, č. 2, s. 147-149

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz