MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De vocatione

De vocatione in Hungariam

Kratičká zpráva o pozvání do Uher


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator.

J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání škol, (lat.,čes.),

čes. překlad J. Kopecký a M. Klučka

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II,

čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Krátká zpráva, v níž Komenský líčí okolnosti pozvání a odchodu do Uher.

Když Komenský sepsal didaktické práce pojaté později do I. a II. části souboru Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické; ODO), tj. zejména Didaktiku, Informatorium školy mateřské, Nejnovější metodu jazyků a jazykové učebnice, které považoval za věci vedlejší, doufal, že se bude moci vrátit k pracím podle svého mínění závažnějším – pansofickým a všenápravným. Tu však přišly dopisy ze Sedmihradska (Transylvánie) od teologů a od knížete Zikmunda Rákócziho, který psal i jménem své matky, kněžny Zuzany Lorántffyové-Rákócziové. (Zuzana Lorántffy; Rákocziové) Zvali ho k rozhovoru o reformě tamních škol. Na naléhání přátel exulantů – Moravanů, z nichž bylo mnoho usazeno v Uhrách a kteří spolu s lešenskými bratry chtěli získat mocný rod Rákócziů k otevřenému boji proti Habsburkům, přišel Komenský v květnu r. 1650 do Blatného Potoka a spolu se vznešenými rákócziovskými příznivci do Tokaje, kde byly vedeny rozhovory o zřízení potocké školy podle zákonů pansofie. Komenský byl vyzván, aby o tom napsal pojednání. Výsledkem byl spis Illustris Patakinae scholae idea (Idea osvícené školy potocké; Scholae idea).

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s.10

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III, s. 327-330

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz