MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De pastorum missione

De legitima in ecclesiis evangelicis pastorum missione dissertatio

 

Rozprava o náležitémm poslání duchovních v evangelických církvích


Vznik díla:
1645 Elbląg


Vydání:
1658 Amsterdam spolu se spisem De regula fidei judicium duplex

1909 Jurjev, in: J. Kvačala, Analecta Comeniana, s. 53-82


Obsah:

Rozprava ve formě listu Komenského všovskému sudímu Janu Jiřímu Schlichtingovi jako reakce na podnět konvertity Bartoloměje Nigrina.

Před svoláním toruňského smírného jednání zástupců polských církví na srpen 1645 původně reformovaný polský duchovní a potom konvertita na katolictví Bartoloměj Nigrin, pověřený polským králem Vladislavem IV. předběžným jednáním o smír s evangelickými církvemi v Polsku, poslal hraběti Bohuslavu Leszczynskému dopis, ve kterém stálo napsáno, že na nastávajícím kolokviu v Toruni bude hlavním úkolem nekatolických zástupců (disidentů) dokázat, že jejich kněží mají oprávněné poslání. Komenský, který znal pletichářskou a podvratnou povahu Nigrinovu, odpověděl rozpravou také v podobě listu všovskému sudímu Janu Jiřímu Schlichtingovi na jeho žádost. Komenský píše, že jde o starou věc nadhozenou dávno předtím. Ale když ji Nigrin obnovil, odpovídá. U poslů božích (duchovních) nezáleží na světské oprávněnosti jejich poslání, ale na píli, s níž hlásají pravdu učení. Vysílatelem církevních pastýřů je Bůh. Řádní boží poslové mají k výkonu svého poslání známky vnitřních darů, vnější pozvání a zákonité zřízení (ordinaci). Měla-li zákonité poslání církev, měli je i reformátoři (Hus, Luther aj.) a jejich nástupci. Záleží na tom, na čí straně je pravda. Římská církev by měla dokázat, že Kristus určil papežům vládu nad křesťany. Protivníci evangelíků postavili vůli lidskou nad vůli Boží, oplývají hodnostmi a mocí. Z toho plyne, že oprávněnost poslání evangelického je větší než katolického. Viz heslo De colloquio Thorunensi.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 378-379

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz