MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De colloquii Thorunensis

 

De colloquii Thorunensis apparatu cogitationes quaedam, anno 1645, Januarii 21

Několik úvah o přípravě toruňského kolokvia, léta 1645, 21. ledna


Vznik díla:
1645 Elbląg


Vydání:
1658 Amsterdam, in: Johannis A. Comenii De regula fidei... Amsterodami ...1658

1909 Jurjev, J. Kvačala in: Analecta Comeniana

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, čes. př. J. Brambora a

J. Červenka

 


Obsah:

 

Úvaha o tom, co je potřebné pro blížící se vzájemné jednání zástupců různých církví v Toruni.

Hlavním úkolem Komenského za pobytu v Elblągu bylo vypracování učebnic pro švédské školy. Komenský však byl od něho zdržován svou milovanou pansofií i účastí na náboženském dění v Polsku. Tam byl náboženský život velmi rozrůzněný, neboť vedle mocné katolické církve, posílené činností jezuitů, zaujímaly nikoli nevýznamné postavení evangelické konfese včetně polské a české Jednoty bratrské. Docházelo k roztržkám nejen mezi katolíky a evangelíky, ale i uvnitř církví evangelických. K urovnání všech bylo na naléhání polského krále Vladislava IV. svoláno kolokvium všech zainteresovaných stran do Toruně na srpen 1645.

Tímto dílem v podobě listu určeného „druhovi, jenž půjde do Toruně“, vyjádřil Komenský, jak mu záleželo na výsledcích toruňského jednání. Úvodem žádal, aby se Bratří rozhovoru věnovali s největší péčí, aby pravda nepodlehla. Pokládá za potřebné, aby se evangelíci před toruňským rokováním sešli na společné schůzi. Bude třeba zjistit, budou-li luteráni a reformovaní postupovat společně, a domluvit se s nimi o způsobu jednání. Komenský radil, aby byli pozváni nejpřednější irénikové ze zahraničí John Dury a Jiří Calixt. Mimo to usiloval i o formulování otázek, které by mohly být rozhodnuty nejen v Toruni, ale i na zahraničním foru. Bude užitečné vyzvědět předem cíl protistrany, aby si nekatolíci mohli stanovit svůj cíl. Jde o to, zda katolíci nechtějí uvést všechny křesťany pod papežovu moc.

 

 

 

 

Nejjistější bude provádět písemné záznamy z jednání potvrzené podpisem předsedy. Bude namístě zeptat se předem katolíků, zda mohou rozhodovat svobodně a zda budou požadovat návrat evangelíků do jejich církve. To je třeba odmítnout. Bude nutno se dohodnout o volbě řečníků a jejich náhradníků, jakož i předsedy. Také bude třeba domluvit předběžné studium Písem a jiných knih a prací. Všechny návrhy Komenského svědčí o jeho starosti, aby evangelíci na tak významném shromáždění nepodlehli.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 165-167

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 374-377

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 222-223

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz